పిలాతు (పిలాతు)


ప్రభువైన యేసును సిలువ మరణమునకు అప్పగించిన యూదయప్రదేశాధిపతి