బాషాను (బాషాను)


విశాలమైనది, ఫలవంతమైనది


Telugu Keyboard help