బేతనియ (బేతనియ)


బీదల నివాసము లేక ఖర్జూరపు పండ్ల ఉనికి