బేత్ (బేత్)


హెబ్రీ అక్షరములలో రెండవది


Telugu Keyboard help