మిర్యాము (Miriam)


Miriam. మిర్యాము అనగా పుష్ఠిగల అని అర్ధము