మోషే (Moses)


Moses. మోషే అనగా నీటి నుండి తీయబడినవాడు అని అర్ధము


Telugu Keyboard help