యన్న (యన్న)


ప్రభువైన యేసు వంశావళిలోని వారిలో నొకడు


Telugu Keyboard help