యరా (యరా)


తేనెపట్టు లేక వెల్లడిచేయువాడు


Telugu Keyboard help