యాకోబు (యాకోబు)


మడిమె పట్టుకొనినవాడు, మోసపరచువాడు


Telugu Keyboard help