యామీనీయులు (యామీనీయులు)


షిమ్మోను కుమారుడైన యామీను వంశస్థులు