యిర్మీయా (యిర్మీయా)


యెహోవా నియమించువాడు, యెహోవా స్థాపించువాడు


Telugu Keyboard help