యూదయ (యూదయ)


యూదా ప్రదేశము, స్తోత్రము


Telugu Keyboard help