యెరోహాము (యెరోహాము)


ఆయన కనికరించును లేక కనికరము నొందువాడు