యెషయా (యెషయా)


యెహోవా యొక్క రక్షణ, యెహోవా రక్షకుడు