యెహోజాదాకు (యెహోజాదాకు)


యెహోవా నీతిమంతుడు


Telugu Keyboard help