యెహోయాదా (యెహోయాదా)


యెహోవా యెరుగును, యెహోవా బయలుపరచును