యొర్దాను (యొర్దాను)


అవరోహణము, క్రిందికి పారునది


Telugu Keyboard help