యోతాము (యోతాము)


యెహోవా పరిపూర్ణుడు


Telugu Keyboard help