యోబు (యోబు)


దేవుని తట్టు తిరుగువాడు


Telugu Keyboard help