యోషీయా (యోషీయా)


యెహోవా బాగుచేయువాడు లేక పోషించువాడు