యోసేపు (Joseph)


Joseph. యోసేపు అనగా ఫలించెడి కొమ్మ అని అర్ధము


Telugu Keyboard help