రహము (రహము)


జాలిగలవాడు, దయగలవాడు


Telugu Keyboard help