రాము (రాము)


ఉన్నతుడు, ఎత్తయినవాడు


Telugu Keyboard help