రూతు (రూతు)


సంతృప్తినొందినది లేక స్నేహము లేక సౌందర్యము


Telugu Keyboard help