రెహబాము (రెహబాము)


జనులు విస్తరింతురు, జనులను విశాలపరచువాడు