లాకీషు (లాకీషు)


నరుని నడత లేక పట్టుకొనుట, కష్టతరము