లోతు (లోతు)


దాచబడినవాడు, చుట్టబడినది


Telugu Keyboard help