వష్తి (వష్తి)


ఎందుకు క్షీణించిపోవుచున్నావు


Telugu Keyboard help