షెదేయూరు (షెదేయూరు)


సర్వశక్తుడు ప్రకాశించును, కాంతిగల రొమ్ము