సమూయేలు (సమూయేలు)


దేవునికి మ్రొక్కుకొని అడుగబడినవాడు