సమ్సోను (సమ్సోను)


ఎండగలవాడు, సూర్యుని పోలినవాడు,ప్రకాశించువాడు