సాతాను (సాతాను)


అపవాది, విరోధి, నేరము మోపువాడు, దేవునికి విరోధులైన దురాత్మలతో ప్రధానుడు


Telugu Keyboard help