హకల్యా (హకల్యా)


యెహోవా కొరకు ఎదురుచూచుట లేక యెహోవా అగోచరుడు