హవ్వ (హవ్వ)


జీవమిచ్చునది, జీవము, మొదటిస్త్రీ


Telugu Keyboard help