హిజ్కియా (హిజ్కియా)


యెహోవా బలముగలవాడు లేక యెహోవాయే నా బలము


Telugu Keyboard help