హూరి (హూరి)


నా ప్రకాశముల ఏక నా బట్టలు నేయువాడు


Telugu Keyboard help