హూరు (హూరు)


తెలుపు, ప్రకాశము


Telugu Keyboard help