హోషేయ (హోషేయ)


రక్షణ లేక యెహోవా రక్షించును


Telugu Keyboard help