Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Genesis - ఆదికాండము 12

1. యెహోవానీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువుల యొద్దనుండియు నీ తండ్రి యింటి నుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్లుము.
అపో. కార్యములు 7:3, హెబ్రీయులకు 11:8

1. And the Lord said to Abram, Go forth out of your land, and out from your family, and out of the house of your father, into the land which I will show you.

2. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామ మును గొప్ప చేయుదును, నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు.

2. And I will make you a great nation, and I will bless you and magnify your name, and you shall be blessed.

3. నిన్ను ఆశీర్వదించువారిని ఆశీర్వదించెదను; నిన్ను దూషించువాని శపించెదను; భూమియొక్క సమస్తవంశ ములు నీయందు ఆశీర్వదించబడునని అబ్రాముతో అనగా
అపో. కార్యములు 3:25, గలతియులకు 3:8

3. And I will bless those that bless you, and curse those that curse you, and in you shall all the tribes of the earth be blessed.

4. యెహోవా అతనితో చెప్పినప్రకారము అబ్రాము వెళ్లెను. లోతు అతనితో కూడ వెళ్లెను. అబ్రాము హారానునుండి బయలుదేరినప్పుడు డెబ్బదియైదేండ్ల యీడు గలవాడు.

4. And Abram went as the Lord spoke to him, and Lot departed with him, and Abram was seventy-five years old when he departed from Haran.

5. అబ్రాము తన భార్యయయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన లోతును, హారానులో తానును వారును ఆర్జించిన యావదాస్తిని వారు సంపా దించిన సమస్తమైనవారిని తీసికొని కనానను దె
అపో. కార్యములు 7:4

5. And Abram took Sarai his wife, and Lot the son of his brother, and all their possessions that they had gathered, and every soul which they had acquired in Haran, and they departed to go into the land of Canaan.

6. అప్పుడు అబ్రాము షెకెమునందలి యొక స్థలముదాక ఆ దేశ సంచారముచేసి మోరేదగ్గరనున్న సింధూరవృక్షము నొద్దకు చేరెను. అప్పుడు కనానీయులు ఆ దేశములో నివసించిరి.

6. And Abram traveled the land lengthwise as far as Shechem, to the terebinth tree of Moreh. And the Canaanites then inhabited the land.

7. యెహోవా అబ్రా మునకు ప్రత్యక్షమయినీ సంతానమునకు ఈ దేశ మిచ్చెదనని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను.
గలతియులకు 3:16

7. Then the Lord appeared to Abram, and said to him, I will give this land to your seed. And Abram built an altar there to the Lord who appeared to him.

8. అక్కడనుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూర్పుననున్న కొండకు చేరి పడమటనున్న బేతేలునకును తూర్పుననున్న హాయికిని మధ్యను గుడారము వేసి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠవ

8. And he departed from there to the mountain east of Bethel, and there he pitched his tent in Bethel near the sea, and Ai toward the east, and there he built an altar to the Lord, and called on the name of the Lord.

9. అబ్రాము ఇంకా ప్రయాణము చేయుచు దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్లెను.

9. And Abram departed and went and encamped in the wilderness.

10. అప్పుడు ఆ దేశములో కరవు వచ్చెను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా నున్నందున అబ్రాము ఐగుప్తు దేశ ములో నివసించుటకు అక్కడికి వెళ్లెను.

10. Now there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to sojourn there, because the famine prevailed in the land.

11. అతడు ఐగుప్తులో ప్రవేశించుటకు సమీపించినప్పుడు అతడు తన భార్యయయిన శారయితోఇదిగో నీవు చక్కనిదానివని యెరుగుదును.

11. And it came to pass when Abram approached Egypt, that he said to Sarai his wife, I know that you are a beautiful woman.

12. ఐగుప్తీయులు నిన్ను చూచి యీమె అతని భార్య అని చెప్పి నన్ను చంపి నిన్ను బ్రదుక నిచ్చెదరు.

12. It shall come to pass then, that when the Egyptians shall see you, that they shall say, This is his wife, and they shall kill me, but they shall keep you alive.

13. నీవలన నాకు మేలుకలుగు నట్లును నిన్నుబట్టి నేను బ్రదుకు నట్లును నీవు నా సహోదరివని దయచేసి చెప్పుమనెను.

13. Say, therefore, I am his sister, that it may be well with me on account of you, and my soul shall live because of you.

14. అబ్రాము ఐగుప్తులో చేరినప్పుడు ఐగుప్తీయులు ఆ స్త్రీ మిక్కిలి సౌందర్యవతియయి యుండుట చూచిరి

14. And it came to pass when Abram entered into Egypt- the Egyptians having seen his wife that she was very beautiful-

15. ఫరోయొక్క అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరోయెదుట ఆమెను పొగడిరి గనుక ఆ స్త్రీ ఫరో యింటికి తేబడెను.

15. that the princes of Pharaoh saw her, and praised her to Pharaoh, and brought her into Pharaoh's house.

16. అతడామెనుబట్టి అబ్రామునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ్ఱెలు గొడ్లు మగ గాడిదలు దాసులు పనికత్తెలు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయ్యబడెను.

16. And they treated Abram well on her account, and he had sheep, calves, donkeys, male and female servants, mules, and camels.

17. అయితే యెహోవా అబ్రాము భార్యయయిన శారయినిబట్టి ఫరోను అతని యింటివారిని మహావేద నలచేత బాధించెను.

17. And God afflicted Pharaoh and his house with great and severe afflictions, because of Sarai, Abram's wife.

18. అప్పుడు ఫరో అబ్రామును పిలిపించినీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె నీ భార్య అని నాకెందుకు తెలుపలేదు?

18. And Pharaoh, having called Abram, said, What is this you have done to me, that you did not tell me that she was your wife?

19. ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెప్పితివి? నేనామెను నా భార్యగా చేసికొందునేమో అయితే నేమి, ఇదిగో నీ భార్య; ఈమెను తీసికొనిపొమ్మని చెప్పెను.

19. Why then did you say, She is my sister? And I took her for a wife to myself; and now, behold, your wife is before you, take her and go quickly away.

20. మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జనుల కాజ్ఞాపించినందున వారు అతనిని అతని భార్యను అతనికి కలిగిన సమస్తమును పంపివేసిరి.

20. And Pharaoh commanded [his] men concerning Abram, to join in sending him forward, and his wife, and all that he had.