Genesis - ఆదికాండము 3 | View All

1. దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులలో సర్పము యుక్తిగలదై యుండెను. అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పెనా? అని అడిగెను.
ప్రకటన గ్రంథం 12:9, ప్రకటన గ్రంథం 20:2

1. dhevuḍaina yehōvaa chesina samastha bhoojanthuvulalō sarpamu yukthigaladai yuṇḍenu. adhi aa streethoo idi nijamaa? ee thooṭa cheṭlalō dheni phalamulanainanu meeru thinakooḍadani dhevuḍu cheppenaa? Ani aḍigenu.

2. అందుకు స్త్రీ ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చును;

2. anduku stree ee thooṭa cheṭla phalamulanu mēmu thinavachunu;

3. అయితే తోట మధ్యవున్న చెట్టు ఫలములను గూర్చి దేవుడు-మీరు చావకుండునట్లు వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముట్టకూడదనియు చెప్పెనని సర్పముతో అనెను.

3. ayithē thooṭa madhyavunna cheṭṭu phalamulanu goorchi dhevuḍu-meeru chaavakuṇḍunaṭlu vaaṭini thinakooḍadaniyu, vaaṭini muṭṭakooḍadaniyu cheppenani sarpamuthoo anenu.

4. అందుకు సర్పము మీరు చావనే చావరు;
యోహాను 8:44

4. anduku sarpamu meeru chaavanē chaavaru;

5. ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కన్నులు తెరవబడుననియు, మీరు మంచి చెడ్డలను ఎరిగిన వారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని స్త్రీతో చెప్పగా

5. yēlayanagaa meeru vaaṭini thinu dinamuna mee kannulu teravabaḍunaniyu, meeru man̄chi cheḍḍalanu erigina vaarai dhevathalavale unduraniyu dhevuniki teliyunani streethoo cheppagaa

6. స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కన్నులకు అందమైనదియు, వివేకమిచ్చు రమ్యమైనదియునై యుండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలములలో కొన్ని తీసికొని తిని తనతోపాటు తన భర్తకును ఇచ్చెను, అతడుకూడ తినెను;
రోమీయులకు 5:12, 1 తిమోతికి 2:14

6. stree aa vrukshamu aahaaramunaku man̄chidiyu, kannulaku andamainadhiyu, vivēkamichu ramyamainadhiyunai yuṇḍuṭa chuchinappuḍu aame daani phalamulalō konni theesikoni thini thanathoopaaṭu thana bharthakunu icchenu, athaḍukooḍa thinenu;

7. అప్పుడు వారిద్దరి కన్నులు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుట్టి తమకు కచ్చడములను చేసికొనిరి.

7. appuḍu vaariddari kannulu teravabaḍenu; vaaru thaamu digambarulamani telisikoni an̄joorapu aakulu kuṭṭi thamaku kacchaḍamulanu chesikoniri.

8. చల్లపూటను ఆదామును అతని భార్యయు తోటలో సంచరించుచున్న దేవుడైన యెహోవా స్వరమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెట్ల మధ్యను దాగుకొనగా

8. challapooṭanu aadaamunu athani bhaaryayu thooṭalō san̄charin̄chuchunna dhevuḍaina yehōvaa svaramunu vini, dhevuḍaina yehōvaa eduṭiki raakuṇḍa thooṭacheṭla madhyanu daagukonagaa

9. దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావనెను.

9. dhevuḍaina yehōvaa aadaamunu pilichi neevu ekkaḍa unnaavanenu.

10. అందుకతడు నేను తోటలో నీ స్వరము వినినప్పుడు దిగంబరినిగా నుంటిని గనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను.

10. andukathaḍu nēnu thooṭalō nee svaramu vininappuḍu digambarinigaa nuṇṭini ganuka bhayapaḍi daagukoṇṭinanenu.

11. అందుకాయన-నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని నేను నీ కాజ్ఞాపించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను.

11. andukaayana-neevu digambarivani neeku telipinavaaḍevaḍu? neevu thinakooḍadani nēnu nee kaagnaapin̄china vrukshaphalamulu thiṇṭivaa? Ani aḍigenu.

12. అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్షఫలములు కొన్ని నా కియ్యగా నేను తింటిననెను.

12. anduku aadaamu naathoo nuṇḍuṭaku neevu naakichina ee streeyē aa vrukshaphalamulu konni naa kiyyagaa nēnu thiṇṭinanenu.

13. అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా స్త్రీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా స్త్రీ-సర్పము నన్ను మోసపుచ్చినందున తింటిననెను.
రోమీయులకు 7:11, 2 కోరింథీయులకు 11:3, 1 తిమోతికి 2:14

13. appuḍu dhevuḍaina yehōvaa streethoo neevu chesinadhi yēmiṭani aḍugagaa stree-sarpamu nannu mōsapuchinanduna thiṇṭinanenu.

14. అందుకు దేవుడైన యెహోవా సర్పముతో నీవు దీని చేసినందున పశువులన్నిటిలోను భూజంతువులన్నిటిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో ప్రాకుచు నీవు బ్రదుకు దినములన్నియు మన్ను తిందువు

14. anduku dhevuḍaina yehōvaa sarpamuthoo neevu deeni chesinanduna pashuvulanniṭilōnu bhoojanthuvulanniṭilōnu neevu shapin̄chabaḍinadaanivai nee kaḍuputhoo praakuchu neevu braduku dinamulanniyu mannu thinduvu

15. మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతాన మునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను. అది నిన్ను తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమె మీద కొట్టుదువని చెప్పెను.
లూకా 10:19, రోమీయులకు 16:20, హెబ్రీయులకు 2:14

15. mariyu neekunu streekini nee santhaana munakunu aame santhaanamunakunu vairamu kalugajēsedanu. adhi ninnu thalameeda koṭṭunu; neevu daanini maḍime meeda koṭṭuduvani cheppenu.

16. ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించె దను; వేదనతో పిల్లలను కందువు; నీ భర్తయెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పెను.
1 కోరింథీయులకు 11:3, 1 కోరింథీయులకు 13:34, ఎఫెసీయులకు 5:22, కొలొస్సయులకు 3:18

16. aayana streethoo nee prayaasamunu nee garbhavēdhananu nēnu mikkili hechin̄che danu; vēdhanathoo pillalanu kanduvu; nee bharthayeḍala neeku vaan̄cha kalugunu; athaḍu ninnu ēlunani cheppenu.

17. ఆయన ఆదాముతోనీవు నీ భార్యమాట వినితినవద్దని నేను నీ కాజ్ఞాపించిన వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడియున్నది; ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రదుకు దినములన్నియు దాని పంట తిందువు;
హెబ్రీయులకు 6:8, రోమీయులకు 8:20, 1 కోరింథీయులకు 15:21

17. aayana aadaamuthooneevu nee bhaaryamaaṭa vinithinavaddani nēnu nee kaagnaapin̄china vrukshaphalamulu thiṇṭivi ganuka nee nimitthamu nēla shapimpabaḍiyunnadhi; prayaasamuthoonē neevu braduku dinamulanniyu daani paṇṭa thinduvu;

18. అది ముండ్ల తుప్పలను గచ్చపొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని పంట తిందువు;
హెబ్రీయులకు 6:8

18. adhi muṇḍla thuppalanu gacchapodalanu neeku molipin̄chunu; polamulōni paṇṭa thinduvu;

19. నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కార్చి ఆహారము తిందువు; ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మన్నే గనుక తిరిగి మన్నైపోదువని చెప్పెను.
రోమీయులకు 5:12, హెబ్రీయులకు 9:27

19. neevu nēlaku thirigi cheruvaraku nee mukhapu chemaṭa kaarchi aahaaramu thinduvu; yēlayanagaa nēlanuṇḍi neevu theeyabaḍithivi; neevu mannē ganuka thirigi mannaipōduvani cheppenu.

20. ఆదాము తన భార్యకు హవ్వ అని పేరు పెట్టెను. ఏలయనగా ఆమె జీవముగల ప్రతివానికిని తల్లి.

20. aadaamu thana bhaaryaku havva ani pēru peṭṭenu. yēlayanagaa aame jeevamugala prathivaanikini thalli.

21. దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాయిలను చేయించి వారికి తొడిగించెను.

21. dhevuḍaina yehōvaa aadaamunakunu athani bhaaryakunu charmapu cokkaayilanu cheyin̄chi vaariki toḍigin̄chenu.

22. అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచి చెడ్డలను ఎరుగునట్లు, ఆదాము మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబట్టి అతడు ఒక వేళ తన చెయ్యి చాచి జీవ వృక్షఫలమును కూడ తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని
ప్రకటన గ్రంథం 2:7, ప్రకటన గ్రంథం 22:2-14-19

22. appuḍu dhevuḍaina yehōvaa idigō man̄chi cheḍḍalanu erugunaṭlu, aadaamu manalō okanivaṇṭivaaḍaayenu. Kaabaṭṭi athaḍu oka vēḷa thana cheyyi chaachi jeeva vrukshaphalamunu kooḍa theesikoni thini niranthaṁ

23. దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేద్యపరచుటకు ఏదెను తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను.

23. dhevuḍaina yehōvaa athaḍu ē nēlanuṇḍi theeyabaḍenō daani sēdyaparachuṭaku ēdhenu thooṭalōnuṇḍi athani pampivēsenu.

24. అప్పుడాయన ఆదామును వెళ్లగొట్టి ఏదెను తోటకు తూర్పుదిక్కున కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచున్న ఖడ్గజ్వాలను నిలువబెట్టెను.
ప్రకటన గ్రంథం 2:7

24. appuḍaayana aadaamunu veḷlagoṭṭi ēdhenu thooṭaku thoorpudikkuna keroobulanu, jeevavrukshamunaku pōvu maargamunu kaachuṭaku iṭu aṭu thiruguchunna khaḍgajvaalanu niluvabeṭṭenu.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |