Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Genesis - ఆదికాండము 39

1. యాసేపును ఐగుప్తునకు తీసికొని వచ్చినప్పుడు ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్థుడును రాజసంరక్షక సేనాధిపతియు నైన పోతీఫరను నొక ఐగుప్తీయుడు, అక్కడికి అతని తీసికొని వచ్చిన ఇష్మాయేలీయులయొద్ద నతని కొనెను.

1. Ioseph was brought downe in to Egipte, & Potiphar an Egipcia Pharaos chefe marshall bought him of ye Ismaelites, yt brought him downe.

2. యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వర్ధిల్లుచు తన యజమానుడగు ఆ ఐగుప్తీయుని యింట నుండెను.
అపో. కార్యములు 7:9

2. And ye LORDE was wt Ioseph, in so moch yt he became a luckye ma, & was in his master ye Egipcians house.

3. యెహోవా అతనికి తోడై యుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు అతని చేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినప్పుడు
అపో. కార్యములు 7:9

3. And his master sawe yt the LORDE was wt him: for what so euer he dyd, the LORDE made it to prospere in his hade:

4. యోసేపుమీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతని యొద్ద పరిచర్య చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకర్తగా అతని నియమించి తనకు కలిగినదంతయు అతనిచేతి కప్పగించెను.

4. so yt he founde fauor in his masters sight, & was his seruaunt. He made him ruler of his house, and put all that he had, vnder his hande.

5. అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ కర్తగా నియమించినకాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమిత్తము ఆ ఐగుప్తీయుని యింటిని ఆశీర్వదిం చెను. యెహోవా

5. And from the tyme forth that he had made him ruler of his house and all his goodes, ye LORDE blessed the Egipcians house for Iosephs sake: and there was nothynge but the very blessynge of the LORDE in all yt he had in ye house & in the felde,

6. అతడు తనకు కలిగిన దంతయు యోసేపు చేతి కప్పగించి, తాను ఆహారము తినుట తప్ప తనకేమి ఉన్నదో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును సుందరుడునై యుండెన

6. therfore left he all yt he had, in Iosephs hande. And medled with nothinge himself, saue onely the bred that he ate. And Ioseph was fayre of bewtye, and well fauoured of face.

7. అటుతరువాత అతని యజ మానుని భార్య యోసేపుమీద కన్నువేసితనతో శయ నించుమని చెప్పెను

7. And it fortuned after these actes, that his masters wife cast hir eyes vpon Ioseph, and sayde: Slepe with me.

8. అయితే అతడు ఒప్పకనా యజ మానుడు తనకు కలిగినదంతయు నా చేతికప్పగించెనుగదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉన్నదో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు.

8. But he denyed, and saide vnto her: Beholde, my master knoweth not what is in ye house, and all that he hath, that hath he put vnder my hande.

9. నీవు అతని భార్యవైనందున నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నా కప్ప గింపక యుండలేదు. కాబట్టి నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టు కొందునని తన యజమానుని భార్యతో అనెను.

9. And there is no man so greate in the house as I, and he hath kepte nothinge fro me, excepte the: for thou art his wife. How shulde I then do so greate euell, and synne agaynst God?

10. దిన దినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట విన్నవాడుకాడు.

10. But she spake soch wordes vnto Ioseph daylie. Neuertheles he herkened not vnto her, to slepe by her, or to be in her company.

11. అట్లుండగా ఒక నాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటిలోపలికి వెళ్లినప్పుడు ఇంటి మనుష్యులలో ఎవరును అక్కడ లేరు.

11. It fortuned vpon a tyme, that Ioseph wente in to the house to do his busynesse, and there was none of ye folkes of the house thereby.

12. అప్పుడామె ఆతని వస్త్రము పట్టుకొని తనతో శయనింపుమని చెప్పగా అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచి పెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయెను.

12. And she caught him by his garment, & sayde: Slepe with me. But he left the garment in hir hande, and fled, and gat him out of the house.

13. అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచి తప్పించు కొనిపోవుట ఆమె చూచినప్పుడు

13. Now wha she sawe that he had left his garmet in hir hande, and fled out,

14. తన యింటి మను ష్యులను పిలిచిచూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి చేయుటకు ఒక హెబ్రీయుని మనయొద్దకు తెచ్చి యున్నాడు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నా యొద్దకురాగా నేను పెద్దకేక వేసితిని.

14. she called the folkes in the house, and sayde vnto the: Lo, he hath brought vs in the Hebrue, to do vs shame. He came in here vnto me, to slepe by me: but I cried with loude voyce.

15. నేను బిగ్గరగా కేకవేయుట వాడు విని నా దగ్గర తన వస్త్రమును విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయెనని వారితో చెప్పి

15. And whan he herde that I made a noyse & cried, he left his garmet here by me, and fled, and ranne out.

16. అతని యజమానుడు ఇంటికి వచ్చువరకు అతని వస్త్రము తనదగ్గర ఉంచుకొనెను.

16. And she layed vp his garmet by her, tyll his master came home,

17. అప్పుడామె తన భర్తతో ఈ మాటల చొప్పున చెప్పెను నీవు మనయొద్దకు తెచ్చిన ఆ హెబ్రీదాసుడు నన్ను ఎగతాళి చేయుటకు నాయొద్దకు వచ్చెను.

17. and tolde him euen the same wordes, and sayde: The Hebrue seruaunt whom thou broughtest here vnto vs, came in here to me, for to do me shame.

18. నేను బిగ్గరగా కేక వేసినప్పుడు వాడు తన వస్త్రము నా దగ్గర విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారి పోయెననెను

18. But whan I made a noyse and cried, he left his garment here by me, and fled out.

19. కాబట్టి అతని యజమానుడుఇట్లు నీ దాసుడు నన్ను చేసెనని తన భార్య తనతో చెప్పిన మాటలు విన్నప్పుడు కోపముతో మండిపడి

19. Whan his master herde the wordes of his wyfe which she tolde him, and sayde: Thus hath the Hebrue seruaunt done vnto me, he was very wroth.

20. అతనిని పట్టుకొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. అతడక్కడ చెర సాలలో ఉండెను.
హెబ్రీయులకు 11:36

20. Then his master toke him, and put him in the preson, wherin the kinges presoners laie. And there he laye in preson.

21. అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతని యందు కనికరపడి అతనిమీద ఆ చెరసాలయొక్క అధిపతికి కటాక్షము కలుగునట్లుచేసెను.
అపో. కార్యములు 7:9-10

21. But the LORDE was with him, and had mercy vpon him, & caused him to fynde fauor in the sight of the officer of ye preson,

22. చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనున్న ఖైదీల నందరిని యోసేపు చేతి కప్పగించెను. వారక్కడ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు.

22. so that he committed all the presoners of the preson vnto his hades: that what so euer were done, might be done by him.

23. యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతని చేతికి అప్పగింపబడిన దేనిగూర్చియు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావత్తు యెహోవా సఫలమగునట్లు చేసెను.

23. For the officer of the preson sawe, yt the LORDE was with him in all yt was vnder his handes, and that what so euer he dyd, the LORDE made it to come prosperously to passe.