Genesis - ఆదికాండము 45 | View All

1. అప్పుడు యోసేపు తన యొద్ద నిలిచినవారందరి యెదుట తన్ను తాను అణచుకొనజాలక నా యొద్దనుండి ప్రతి మనుష్యుని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగ్గరగా చెప్పెను. యోసేపు తన సహోదరులకు తన్ను తాను తెలియ చేసికొనినప్పుడు ఎవరును అతని యొద్ద నిలిచియుండలేదు.
అపో. కార్యములు 7:13

1. appuḍu yōsēpu thana yoddha nilichinavaarandari yeduṭa thannu thaanu aṇachukonajaalaka naa yoddhanuṇḍi prathi manushyuni velupaliki pampi vēyuḍani biggaragaa cheppenu. Yōsēpu thana sahōdarulaku thannu thaanu teliya chesikoninappuḍu evarunu athani yoddha nilichiyuṇḍalēdu.

2. అతడు ఎలుగెత్తి యేడ్వగా ఐగుప్తీయులును ఫరో యింటివారును వినిరి.

2. athaḍu elugetthi yēḍvagaa aiguptheeyulunu pharō yiṇṭivaarunu viniri.

3. అప్పుడు యోసేపునేను యోసే పును; నా తండ్రి యింక బ్రదికియున్నాడా అని అడిగి నప్పుడు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉత్తరము ఇయ్యలేక పోయిరి.
అపో. కార్యములు 7:13

3. appuḍu yōsēpunēnu yōsē punu; naa thaṇḍri yiṅka bradhikiyunnaaḍaa ani aḍigi nappuḍu athani sahōdarulu athani samukhamandu tondharapaḍi athaniki uttharamu iyyalēka pōyiri.

4. అంతట యోసేపునా దగ్గరకు రండని తన సహోదరులతో చెప్పినప్పుడు వారు అతని దగ్గరకు వచ్చిరి. అప్పుడతడుఐగుప్తునకు వెళ్లునట్లు మీరు అమ్మివేసిన మీ సహోదరుడైన యోసేపు
అపో. కార్యములు 7:9

4. anthaṭa yōsēpunaa daggaraku raṇḍani thana sahōdarulathoo cheppinappuḍu vaaru athani daggaraku vachiri. Appuḍathaḍu'aigupthunaku veḷlunaṭlu meeru ammivēsina mee sahōdaruḍaina yōsēpuna

5. అయినను నేనిక్కడికి వచ్చు నట్లు మీరు నన్ను అమ్మివేసినందుకు దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుట్టింప నియ్యకుడి; ప్రాణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించెను.
అపో. కార్యములు 7:15

5. ayinanu nēnikkaḍiki vachu naṭlu meeru nannu ammivēsinanduku duḥkhapaḍakuḍi; adhi meeku santhaapamu puṭṭimpa niyyakuḍi; praaṇarakshaṇa koraku dhevuḍu meeku mundhugaa nannu pampin̄chenu.

6. రెండు సంవత్సరములనుండి కరవు దేశములో నున్నది. సేద్యమైనను కోతయైనను లేని సంవత్సరములు ఇంక అయిదు వచ్చును. మిమ్మును ఆశ్చర్యముగ రక్షించి దేశములో మిమ్మును శేషముగా నిలుపుటకును
అపో. కార్యములు 7:15

6. reṇḍu samvatsaramulanuṇḍi karavu dheshamulō nunnadhi. Sēdyamainanu kōthayainanu lēni samvatsaramulu iṅka ayidu vachunu. Mimmunu aashcharyamuga rakshin̄chi dheshamulō mimmunu shēshamugaa nilupuṭakunu

7. ప్రాణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించెను.

7. praaṇamuthoo kaapaaḍuṭakunu dhevuḍu meeku mundhugaa nannu pampin̄chenu.

8. కాబట్టి దేవుడేగాని మీరు నన్నిక్కడికి పంపలేదు. ఆయన నన్ను ఫరోకు తండ్రిగాను అతని యింటివారి కందరికి ప్రభువుగాను ఐగుప్తు దేశమంతటిమీద ఏలికగాను నియమించెను.

8. kaabaṭṭi dhevuḍēgaani meeru nannikkaḍiki pampalēdu. aayana nannu pharōku thaṇḍrigaanu athani yiṇṭivaari kandariki prabhuvugaanu aigupthu dheshamanthaṭimeeda ēlikagaanu niyamin̄chenu.

9. మీరు త్వరగా నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్లి అతనితో-నీ కుమారుడైన యోసేపు-దేవుడు నన్ను ఐగుప్తు దేశమంతటికి ప్రభువుగా నియమించెను, నా యొద్దకు రమ్ము, అక్కడ ఉండవద్దు;
అపో. కార్యములు 7:14

9. meeru tvaragaa naa thaṇḍri yoddhaku veḷli athanithoo-nee kumaaruḍaina yōsēpu-dhevuḍu nannu aigupthu dheshamanthaṭiki prabhuvugaa niyamin̄chenu, naa yoddhaku rammu, akkaḍa uṇḍavaddhu;

10. నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అప్పుడు నీవును నీ పిల్లలును నీ పిల్లల పిల్లలును నీ గొఱ్ఱెలమందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావత్తును నాకు సమీపముగా నుండును.

10. neevu gōshenu dheshamandu nivasin̄chedavu, appuḍu neevunu nee pillalunu nee pillala pillalunu nee gorrelamandalunu nee pashuvulunu neeku kaliginadhi yaavatthunu naaku sameepamugaa nuṇḍunu.

11. ఇకను అయిదు కరవు సంవత్సరములు వచ్చును గనుక నీకును నీ యింటి వారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అక్కడ నిన్ను పోషించెదనన్నాడని చెప్పుడి.

11. ikanu ayidu karavu samvatsaramulu vachunu ganuka neekunu nee yiṇṭi vaarikini neeku kaliginadanthaṭikini pēdarikamu raakuṇḍa akkaḍa ninnu pōshin̄chedhanannaaḍani cheppuḍi.

12. ఇదిగో మీతో మాటలాడుచున్నది నా నోరే అని మీ కన్నులును నా తమ్ముడైన బెన్యామీను కన్నులును చూచుచున్నవి.

12. idigō meethoo maaṭalaaḍuchunnadhi naa nōrē ani mee kannulunu naa thammuḍaina benyaameenu kannulunu choochuchunnavi.

13. ఐగుప్తులో నాకు కలిగిన సమస్త ఘనతను, మీరు చూచినది యావత్తు నా తండ్రికి తెలియచేసి త్వరగా నా తండ్రిని ఇక్కడికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెప్పి

13. aigupthulō naaku kaligina samastha ghanathanu, meeru chuchinadhi yaavatthu naa thaṇḍriki teliyachesi tvaragaa naa thaṇḍrini ikkaḍiki theesikoniraṇḍani thana sahōdarulathoo cheppi

14. తన తమ్ము డైన బెన్యామీను మెడమీద పడి యేడ్చెను; బెన్యామీను అతని మెడమీదపడి యేడ్చెను.

14. thana thammu ḍaina benyaameenu meḍameeda paḍi yēḍchenu; benyaameenu athani meḍameedapaḍi yēḍchenu.

15. అతడు తన సహోదరులందరిని ముద్దు పెట్టు కొని వారిమీద పడి యేడ్చిన తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి.

15. athaḍu thana sahōdarulandarini muddu peṭṭu koni vaarimeeda paḍi yēḍchina tharuvaatha athani sahōdarulu athanithoo maaṭalaaḍiri.

16. యోసేపుయొక్క సహోదరులు వచ్చిన వర్తమానము ఫరో యింటిలో వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇష్టముగా నుండెను.
అపో. కార్యములు 7:13

16. yōsēpuyokka sahōdarulu vachina varthamaanamu pharō yiṇṭilō vinabaḍenu. adhi pharōkunu athani sēvakulakunu ishṭamugaa nuṇḍenu.

17. అప్పుడు ఫరో యోసేపుతో ఇట్లనెను-నీవు నీ సహోదరులను చూచి-మీరీలాగు చేయుడి, మీ పశువులమీద బరువులు కట్టి కనాను దేశమునకు వెళ్లి

17. appuḍu pharō yōsēputhoo iṭlanenu-neevu nee sahōdarulanu chuchi-meereelaagu cheyuḍi, mee pashuvulameeda baruvulu kaṭṭi kanaanu dheshamunaku veḷli

18. మీ తండ్రిని మీ యింటివారిని వెంట బెట్టుకొని నా యొద్దకు రండి; ఐగుప్తు దేశమందలి మంచి వస్తువులను మీకెచ్చెదను, ఈ దేశముయొక్క సారమును మీరు అనుభవించెదరు.
అపో. కార్యములు 7:14

18. mee thaṇḍrini mee yiṇṭivaarini veṇṭa beṭṭukoni naa yoddhaku raṇḍi; aigupthu dheshamandali man̄chi vasthuvulanu meekecchedanu, ee dheshamuyokka saaramunu meeru anubhavin̄chedaru.

19. నీకు ఆజ్ఞయైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిల్లలకొరకును మీ భార్యలకొరకును ఐగుప్తులోనుండి బండ్లను తీసికొనిపోయి మీ తండ్రిని వెంటబెట్టుకొని రండి.
అపో. కార్యములు 7:14

19. neeku aagnayainadhi gadaa? Deeni cheyuḍi, mee pillalakorakunu mee bhaaryalakorakunu aigupthulōnuṇḍi baṇḍlanu theesikonipōyi mee thaṇḍrini veṇṭabeṭṭukoni raṇḍi.

20. ఐగుప్తు దేశమంతటిలోనున్న మంచి వస్తువులు మీవే అగును గనుక మీ సామగ్రిని లక్ష్యపెట్టకుడని చెప్పుమనగా

20. aigupthu dheshamanthaṭilōnunna man̄chi vasthuvulu meevē agunu ganuka mee saamagrini lakshyapeṭṭakuḍani cheppumanagaa

21. ఇశ్రాయేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొప్పన వారికి బండ్లను ఇప్పించెను; మార్గమునకు ఆహారము ఇప్పించెను.

21. ishraayēlu kumaarulu aalaagunanē chesiri. Yōsēpu pharōmaaṭa coppana vaariki baṇḍlanu ippin̄chenu; maargamunaku aahaaramu ippin̄chenu.

22. అతడు వారికి రెండేసి దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను; బెన్యా మీనుకు మూడువందల తులముల వెండియును ఐదు దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను,

22. athaḍu vaariki reṇḍēsi dusthula baṭṭalu icchenu; benyaa meenuku mooḍuvandala thulamula veṇḍiyunu aidu dusthula baṭṭalu icchenu,

23. అతడు తన తండ్రి నిమిత్తము ఐగుప్తులో నున్న మంచి వస్తువులను మోయుచున్న పది గాడిదలను, మార్గమునకు తన తండ్రి నిమిత్తము ఆహారమును, ఇతర ధాన్యమును తిను బండములను మోయుచున్న పది ఆడుగాడిదలను పంపెను.

23. athaḍu thana thaṇḍri nimitthamu aigupthulō nunna man̄chi vasthuvulanu mōyuchunna padhi gaaḍidalanu, maargamunaku thana thaṇḍri nimitthamu aahaaramunu, ithara dhaanyamunu thinu baṇḍamulanu mōyuchunna padhi aaḍugaaḍidalanu pampenu.

24. అప్పుడతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా-మార్గమందు కలహ పడకుడని వారితో చెప్పెను.

24. appuḍathaḍu thana sahōdarulanu saaganampi vaaru bayaludheruchuṇḍagaa-maargamandu kalaha paḍakuḍani vaarithoo cheppenu.

25. వారు ఐగుప్తునుండి బయలు దేరి కనాను దేశమునకు తన తండ్రియైన యాకోబు నొద్దకు వచ్చి

25. vaaru aigupthunuṇḍi bayalu dheri kanaanu dheshamunaku thana thaṇḍriyaina yaakōbu noddhaku vachi

26. యోసేపు ఇంక బ్రదికియుండి ఐగుప్తు దేశమంతటిని ఏలుచున్నాడని అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమ్మలేదు గనుక అతడు నిశ్చేష్టుడాయెను.

26. yōsēpu iṅka bradhikiyuṇḍi aigupthu dheshamanthaṭini ēluchunnaaḍani athaniki teliyachesiri. Ayithē athaḍu vaari maaṭa nammalēdu ganuka athaḍu nishcheshṭuḍaayenu.

27. అప్పుడు వారు యోసేపు తమతో చెప్పిన మాటలన్నిటిని అతనితో చెప్పిరి. అతడు తన్ను ఎక్కించుకొని పోవుటకు యోసేపు పంపిన బండ్లు చూచినప్పుడు వారి తండ్రియైన యాకోబు ప్రాణము తెప్పరిల్లెను.

27. appuḍu vaaru yōsēpu thamathoo cheppina maaṭalanniṭini athanithoo cheppiri. Athaḍu thannu ekkin̄chukoni pōvuṭaku yōsēpu pampina baṇḍlu chuchinappuḍu vaari thaṇḍriyaina yaakōbu praaṇamu tepparillenu.

28. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు-ఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక బ్రదికియున్నాడు, నేను చావకమునుపు వెళ్లి అతని చూచెదనని చెప్పెను.

28. appuḍu ishraayēlu-inthē chaalunu, naa kumaaruḍaina yōsēpu iṅka bradhikiyunnaaḍu, nēnu chaavakamunupu veḷli athani chuchedhanani cheppenu.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |