Genesis - ఆదికాండము 46 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని ప్రయాణమై బెయేర్షెబాకు వచ్చి తన తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవునికి బలులనర్పించెను.

1. And Israel took his journey with all that he had and came to Beersheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac.

2. అప్పుడు రాత్రి దర్శనములయందు దేవుడు-యాకోబూ యాకోబూ అని ఇశ్రాయేలును పిలిచెను. అందుక తడు-చిత్తము ప్రభువా అనెను.

2. And God spoke unto Israel in the visions of the night and said, "Jacob, Jacob." And he said, "Here am I."

3. ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండ్రి దేవుడను, ఐగుప్తునకు వెళ్లుటకు భయపడకుము, అక్కడనిన్ను గొప్ప జనముగా చేసెదను.

3. And He said, "I am God, the God of thy father. Fear not to go down into Egypt, for I will there make of thee a great nation.

4. నేను ఐగుప్తునకు నీతోగూడ వచ్చె దను, అంతేకాదు నేను నిశ్చయముగా నిన్ను తిరిగి తీసికొని వచ్చెదను, యోసేపు నీ కన్నులమీద తన చెయ్యియుంచునని సెలవియ్యగా

4. I will go down with thee into Egypt, and I will also surely bring thee up again; and Joseph shall put his hand upon thine eyes."

5. యాకోబు లేచి బెయేర్షెబా నుండి వెళ్లెను. ఫరో అతని నెక్కించి తీసికొని వచ్చుటకు పంపిన బండ్లమీద ఇశ్రాయేలు కుమారులు తమ తండ్రి యైన యాకోబును తమ పిల్లలను తమ భార్యలను ఎక్కించిరి.

5. And Jacob rose up from Beersheba; and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.

6. వారు, అనగా యాకోబును అతని యావత్తు సంతానమును, తమ పశువులను తాము కనానులో సంపాదించిన సంపద యావత్తును తీసికొని ఐగుప్తునకు వచ్చిరి.

6. And they took their cattle and their goods which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him:

7. అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమార్తెలను తన కుమారుల కుమార్తెలను తన యావత్తు సంతానమును ఐగుప్తునకు తనతోకూడ తీసికొనివచ్చెను.

7. his sons and his sons' sons with him, his daughters and his sons' daughters; and all his seed brought he with him into Egypt.

8. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుప్తునకు వచ్చిరి. ఇశ్రాయేలు కుమారుల పేళ్లు ఇవే;

8. And these are the names of the children of Israel who came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob's firstborn.

9. యాకోబు జ్యేష్ఠ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పల్లు హెస్రోను కర్మీ.

9. And the sons of Reuben: Hanoch and Pallu, and Hezron and Carmi.

10. షిమ్యోను కుమారులైన యెమూ యేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు.

10. And the sons of Simeon: Jemuel and Jamin and Ohad and Jachin and Zohar and Shaul the son of a Canaanite woman.

11. లేవి కుమారులైన గెర్షోను కహాతు మెరారి

11. And the sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.

12. యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెస్రోను హామూలు.

12. And the sons of Judah: Er and Onan, and Shelah and Perez and Zerah (but Er and Onan died in the land of Canaan). And the sons of Perez were Hezron and Hamul.

13. ఇశ్శాఖారు కుమారులైన తోలా పువ్వా యోబు షిమ్రోను.

13. And the sons of Issachar: Tola, and Puvah and Job, and Shimron.

14. జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు.

14. And the sons of Zebulun: Sered and Elon and Jahleel.

15. వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పద్దనరాములో యాకోబు వారిని అతని కుమార్తెయైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమార్తెలును అందరును ముప్పది ముగ్గురు.

15. These are the sons of Leah, whom she bore unto Jacob in Padanaram, with his daughter Dinah. All the souls of his sons and his daughters were thirty and three.

16. గాదు కుమారులైన సిప్యోను హగ్గీ షూనీ ఎస్బోను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ.

16. And the sons of Gad: Ziphion and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.

17. ఆషేరు కుమారులైన ఇమ్నా ఇష్వా ఇష్వీ బెరీయా; వారి సహోదరి యైన శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మల్కీయేలు.

17. And the sons of Asher: Jimnah and Ishuah, and Isui and Beriah, and Serah their sister. And the sons of Beriah: Heber and Malchiel.

18. లాబాను తన కుమార్తెయైన లేయా కిచ్చిన జిల్పా కుమారులు వీరే. ఆమె యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను.

18. These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter, and these she bore unto Jacob, even sixteen souls.

19. యాకోబు భార్యయైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెన్యామీను.

19. The sons of Rachel, Jacob's wife: Joseph and Benjamin.

20. యోసేపునకు మనష్షే ఎఫ్రాయిములు పుట్టిరి. వారిని ఐగుప్తుదేశమందు ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమార్తెయైన ఆసెనతు అతనికి కనెను.

20. And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath the daughter of Potipherah, priest of On, bore unto him.

21. బెన్యామీను కుమారులైన బెల బేకెరు అష్బేలు గెరా నయమాను ఏహీరోషు ముప్పీము హుప్పీము ఆర్దు.

21. And the sons of Benjamin were Belah and Becher and Ashbel, Gera and Naaman, Ehi and Rosh, Muppim and Huppim and Ard.

22. యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు.

22. These are the sons of Rachel, who were born to Jacob; all the souls were fourteen.

23. దాను కుమారుడైన హుషీము.

23. And the son of Dan: Hushim.

24. నఫ్తాలి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిల్లేము.

24. And the sons of Naphtali: Jahzeel and Guni, and Jezer and Shillem.

25. లాబాను తన కుమార్తెయైన రాహేలునకు ఇచ్చిన బిల్హా కుమారులు వీరే. ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు.

25. These are the sons of Bilhah, whom Laban gave unto Rachel his daughter, and she bore these unto Jacob; all the souls were seven.

26. యాకోబు కోడండ్రను వినాయించి అతని గర్భవాసమున పుట్టి యాకోబుతో ఐగుప్తునకు వచ్చిన వారందరు అరువది ఆరుగురు.

26. All the souls who came with Jacob into Egypt, who came out of his loins, besides Jacob's sons' wives, all the souls were threescore and six.

27. ఐగుప్తులో అతనికి పుట్టిన యోసేపు కుమారులిద్దరు; ఐగుప్తునకు వచ్చిన యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబ్బది మంది.

27. And the sons of Joseph who were born to him in Egypt were two souls; all the souls of the house of Jacob who came into Egypt, were threescore and ten.

28. అతడు గోషెనుకు త్రోవ చూపుటకు యోసేపు నొద్దకు తనకు ముందుగా యూదాను పంపెను. వారు గోషెను దేశమునకు రాగా

28. And he sent Judah before him unto Joseph to direct his face unto Goshen, and they came into the land of Goshen.

29. యోసేపు తన రథమును సిద్ధము చేయించి తన తండ్రియైన ఇశ్రాయేలును ఎదుర్కొనుటకు గోషెనుకు వెళ్లి అతనికి కనబడెను. అప్పుడతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ పట్టుకొని యెంతో ఏడ్చెను.

29. And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father in Goshen, and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while.

30. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు యోసేపుతో-నీవింక బ్రదికియున్నావు; నీ ముఖము చూచితిని గనుక నేనికను చనిపోవుదునని చెప్పెను.

30. And Israel said unto Joseph, "Now let me die, since I have seen thy face, because thou art yet alive."

31. యోసేపు తన సహోదరులను తన తండ్రి కుటుంబపు వారినిచూచి- నేను వెళ్లి యిది ఫరోకు తెలియచేసి, కనాను దేశములో ఉండిన నా సహోదరులును నా తండ్రి కుటుంబపువారును నాయొద్దకు వచ్చిరి;

31. And Joseph said unto his brethren and unto his father's house, "I will go up and show Pharaoh, and say unto him, `My brethren and my father's house, who were in the land of Canaan, have come unto me.

32. ఆ మనుష్యులు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ్ఱెల కాపరులు. వారు తమ గొఱ్ఱెలను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచ్చిరని అతనితో చెప్పెదను.

32. And the men are shepherds, for their trade hath been to feed cattle; and they have brought their flocks and their herds, and all that they have.'

33. గొఱ్ఱెల కాపరియైన ప్రతివాడు ఐగుప్తీయులకు హేయుడు గనుక ఫరో మిమ్మును పిలిపించి మీ వృత్తి యేమిటని అడిగినయెడల

33. And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you and shall say, `What is your occupation?'

34. మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునట్లు- మా చిన్నతనమునుండి ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూర్వికులును పశువులు గల వారమై యున్నామని ఉత్తరమియ్యుడని చెప్పెను.

34. that ye shall say, `Thy servants' trade hath been about cattle from our youth even until now, both we and also our fathers,' that ye may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians."