Genesis - ఆదికాండము 49 | View All

1. యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిట్లనెను. మీరుకూడి రండి, అంత్య దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను.

1. yaakōbu thana kumaarulanu pilipin̄chi yiṭlanenu. meerukooḍi raṇḍi, antya dinamulalō meeku sambhavimpabōvu saṅgathulanu meeku teliyachesedanu.

2. యాకోబు కుమారులారా, కూడివచ్చి ఆలకించుడి మీ తండ్రియైన ఇశ్రాయేలు మాట వినుడి.

2. yaakōbu kumaarulaaraa, kooḍivachi aalakin̄chuḍi mee thaṇḍriyaina ishraayēlu maaṭa vinuḍi.

3. రూబేనూ, నీవు నా పెద్ద కుమారుడవు నా శక్తియు నా బలముయొక్క ప్రథమఫలమును ఔన్నత్యాతిశయమును బలాతిశయమును నీవే.

3. roobēnoo, neevu naa pedda kumaaruḍavu naa shakthiyu naa balamuyokka prathamaphalamunu aunnatyaathishayamunu balaathishayamunu neevē.

4. నీళ్లవలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండ్రి మంచముమీది కెక్కితివి దానిని అపవిత్రము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెక్కెను.

4. neeḷlavale chan̄chaluḍavai neevu athishayamu pondavu nee thaṇḍri man̄chamumeedi kekkithivi daanini apavitramu chesithivi athaḍu naa man̄chamumeedi kekkenu.

5. షిమ్యోను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడ్గములు బలాత్కారపు ఆయుధములు.

5. shimyōnu lēvi anuvaaru sahōdarulu vaari khaḍgamulu balaatkaarapu aayudhamulu.

6. నా ప్రాణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవద్దు నా ఘనమా, వారి సంఘముతో కలిసికొనవద్దు వారు, కోపమువచ్చి మనుష్యులను చంపిరి తమ స్వేచ్ఛచేత ఎద్దుల గుదికాలి నరములను తెగ గొట్టిరి.

6. naa praaṇamaa, vaari aalōchanalō cheravaddu naa ghanamaa, vaari saṅghamuthoo kalisikonavaddu vaaru, kōpamuvachi manushyulanu champiri thama svēcchachetha eddula gudikaali naramulanu tega goṭṭiri.

7. వారి కోపము వేండ్రమైనది వారి ఉగ్రతయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును.యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశ్రాయేలులో వారిని చెదరగొట్టెదను.

7. vaari kōpamu vēṇḍramainadhi vaari ugrathayu kaṭhinamainadhi avi shapimpabaḍunu.Yaakōbulō vaarini vibhajin̄chedanu ishraayēlulō vaarini chedharagoṭṭedanu.

8. యూదా, నీ సహోదరులు నిన్ను స్తుతించెదరు నీ చెయ్యి నీ శత్రువుల మెడమీద ఉండును నీ తండ్రి కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.

8. yoodhaa, nee sahōdarulu ninnu sthuthin̄chedaru nee cheyyi nee shatruvula meḍameeda uṇḍunu nee thaṇḍri kumaarulu nee yeduṭa saagilapaḍuduru.

9. యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పట్టినదాని తిని వచ్చితివి సింహమువలెను గర్జించు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళ్లు ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని లేపువాడెవడు?
ప్రకటన గ్రంథం 5:5

9. yoodhaa kodama simhamu naa kumaaruḍaa, neevu paṭṭinadaani thini vachithivi simhamuvalenu garjin̄chu aaḍu simhamuvalenu athaḍu kaaḷlu muḍuchukoni paṇḍukonenu athani lēpuvaaḍevaḍu?

10. షిలోహు వచ్చువరకు యూదా యొద్దనుండి దండము తొలగదు అతని కాళ్ల మధ్యనుండి రాజదండము తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై యుందురు.
యోహాను 11:52, హెబ్రీయులకు 7:14

10. shilōhu vachuvaraku yoodhaa yoddhanuṇḍi daṇḍamu tolagadu athani kaaḷla madhyanuṇḍi raajadaṇḍamu tolagadu prajalu athaniki vidhēyulai yunduru.

11. ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదను ఉత్తమ ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదపిల్లను కట్టి ద్రాక్షారసములో తన బట్టలను ద్రాక్షల రక్తములో తన వస్త్రమును ఉదుకును.
ప్రకటన గ్రంథం 7:14, ప్రకటన గ్రంథం 22:14

11. draakshaavalliki thana gaaḍidhanu utthama draakshaavalliki thana gaaḍidapillanu kaṭṭi draakshaarasamulō thana baṭṭalanu draakshala rakthamulō thana vastramunu udukunu.

12. అతని కన్నులు ద్రాక్షారసముచేత ఎఱ్ఱగాను అతని పళ్లు పాలచేత తెల్లగాను ఉండును.

12. athani kannulu draakshaarasamuchetha erragaanu athani paḷlu paalachetha tellagaanu uṇḍunu.

13. జెబూలూను సముద్రపు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును.

13. jebooloonu samudrapu rēvuna nivasin̄chunu athaḍu ōḍalaku rēvugaa uṇḍunu athani polimēra seedōnuvaraku nuṇḍunu.

14. ఇశ్శాఖారు రెండు దొడ్ల మధ్యను పండుకొనియున్న బలమైన గార్దభము.

14. ishshaakhaaru reṇḍu doḍla madhyanu paṇḍukoniyunna balamaina gaardabhamu.

15. అతడు విశ్రాంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమ్యమైనదగుటయు చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెట్టిచేయు దాసుడగును.

15. athaḍu vishraanthi man̄chidaguṭayu aa bhoomi ramyamainadaguṭayu chuchenu ganuka athaḍu mōyuṭaku bhujamu van̄chukoni veṭṭicheyu daasuḍagunu.

16. దాను ఇశ్రాయేలు గోత్రికులవలె తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును.

16. daanu ishraayēlu gōtrikulavale thana prajalaku nyaayamu theerchunu.

17. దాను త్రోవలో సర్పముగాను దారిలో కట్లపాముగాను ఉండును. అది గుఱ్ఱపు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎక్కువాడు వెనుకకు పడును.

17. daanu trōvalō sarpamugaanu daarilō kaṭlapaamugaanu uṇḍunu. adhi gurrapu maḍimelu karachunu anduvalana ekkuvaaḍu venukaku paḍunu.

18. యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు కనిపెట్టి యున్నాను.

18. yehōvaa, nee rakshaṇakoraku kanipeṭṭi yunnaanu.

19. బంటుల గుంపు గాదును కొట్టును అతడు మడిమెను కొట్టును.

19. baṇṭula gumpu gaadunu koṭṭunu athaḍu maḍimenu koṭṭunu.

20. ఆషేరునొద్ద శ్రేష్ఠమైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర పదార్థములను అతడిచ్చును.

20. aashērunoddha shrēshṭhamaina aahaaramu kaladu raajulaku thagina madhura padaarthamulanu athaḍichunu.

21. నఫ్తాలి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైనమాటలు పలుకును.

21. naphthaali viḍuvabaḍina lēḍi athaḍu impainamaaṭalu palukunu.

22. యోసేపు ఫలించెడి కొమ్మ ఊట యొద్ద ఫలించెడి కొమ్మదాని రెమ్మలు గోడమీదికి ఎక్కి వ్యాపించును.

22. yōsēpu phalin̄cheḍi komma ooṭa yoddha phalin̄cheḍi kommadaani remmalu gōḍameediki ekki vyaapin̄chunu.

23. విలుకాండ్రు అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి.

23. vilukaaṇḍru athani vēdhin̄chiri vaaru baaṇamulanu vēsi athani himsin̄chiri.

24. యాకోబు కొలుచు పరాక్రమశాలియైనవాని హస్తబలమువలన అతని విల్లు బలమైనదగును. ఇశ్రాయేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండ్రి దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను

24. yaakōbu koluchu paraakramashaaliyainavaani hasthabalamuvalana athani villu balamainadagunu. Ishraayēlunaku baṇḍayu mēpeḍivaaḍunu aayanē. neeku sahaayamu cheyu nee thaṇḍri dhevunivalananu painuṇḍi miṇṭi deevenalathoonu

25. క్రింద దాగియున్న అగాధజలముల దీవెనలతోను స్తనముల దీవెనలతోను గర్భముల దీవెనలతోను నిన్ను దీవించు సర్వశక్తుని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము దిట్టపరచబడును

25. krinda daagiyunna agaadhajalamula deevenalathoonu sthanamula deevenalathoonu garbhamula deevenalathoonu ninnu deevin̄chu sarvashakthuni deevenavalananu athani baahubalamu diṭṭaparachabaḍunu

26. నీ తండ్రి దీవెనలు నా పూర్వికుల దీవెనలపైని చిరకాల పర్వతములకంటె హెచ్చుగ ప్రబలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని నడినెత్తిమీదను ఉండును.

26. nee thaṇḍri deevenalu naa poorvikula deevenalapaini chirakaala parvathamulakaṇṭe hechuga prabalamagunu. Avi yōsēpu thalameedanu thana sahōdarulanuṇḍi vēruparachabaḍina vaani naḍinetthimeedanu uṇḍunu.

27. బెన్యామీను చీల్చునట్టి తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని అస్తమయమందు దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనును.

27. benyaameenu chilchunaṭṭi thooḍēlu athaḍu udayamandu eranu thini asthamayamandu dōpuḍusommu pan̄chukonunu.

28. ఇవి అన్నియు ఇశ్రాయేలు పండ్రెండు గోత్రములు. వారి తండ్రి వారిని దీవించుచు వారితో చెప్పినది యిదే. ఎవరి దీవెన చొప్పున వారిని దీవించెను.

28. ivi anniyu ishraayēlu paṇḍreṇḍu gōtramulu. Vaari thaṇḍri vaarini deevin̄chuchu vaarithoo cheppinadhi yidhe. Evari deevena choppuna vaarini deevin̄chenu.

29. తరువాత అతడు వారి కాజ్ఞాపించుచు ఇట్లనెను-నేను నా స్వజనులయొద్దకు చేర్చబడుచున్నాను.
అపో. కార్యములు 7:16

29. tharuvaatha athaḍu vaari kaagnaapin̄chuchu iṭlanenu-nēnu naa svajanulayoddhaku cherchabaḍuchunnaanu.

30. హిత్తీయుడైన ఎఫ్రోను భూమియందున్న గుహలో నా తండ్రుల యొద్ద నన్ను పాతిపెట్టుడి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమ్రే యెదుటనున్న మక్పేలా పొలములో ఉన్నది. అబ్రాహాము దానిని ఆ పొలమును హిత్తీయుడగు ఎఫ్రోనుయొద్ద శ్మశాన భూమి కొరకు స్వాస్థ్యముగా కొనెను.

30. hittheeyuḍaina ephrōnu bhoomiyandunna guhalō naa thaṇḍrula yoddha nannu paathipeṭṭuḍi. aa guha kanaanu dheshamandali mamrē yeduṭanunna makpēlaa polamulō unnadhi. Abraahaamu daanini aa polamunu hittheeyuḍagu ephrōnuyoddha shmashaana bhoomi koraku svaasthyamugaa konenu.

31. అక్కడనే వారు అబ్రాహామును అతని భార్యయైన శారాను పాతి పెట్టిరి; అక్కడనే ఇస్సాకును అతని భార్యయైన రిబ్కాను పాతి పెట్టిరి; అక్కడనే నేను లేయాను పాతిపెట్టితిని.

31. akkaḍanē vaaru abraahaamunu athani bhaaryayaina shaaraanu paathi peṭṭiri; akkaḍanē issaakunu athani bhaaryayaina ribkaanu paathi peṭṭiri; akkaḍanē nēnu lēyaanu paathipeṭṭithini.

32. ఆ పొలమును అందులోనున్న గుహయు హేతుకుమారుల యొద్ద కొనబడినదనెను.

32. aa polamunu andulōnunna guhayu hēthukumaarula yoddha konabaḍinadanenu.

33. యాకోబు తన కుమారుల కాజ్ఞాపించుట చాలించి మంచముమీద తన కాళ్లు ముడుచుకొని ప్రాణమువిడిచి తన స్వజనులయొద్దకు చేర్చబడెను.
అపో. కార్యములు 7:15

33. yaakōbu thana kumaarula kaagnaapin̄chuṭa chaalin̄chi man̄chamumeeda thana kaaḷlu muḍuchukoni praaṇamuviḍichi thana svajanulayoddhaku cherchabaḍenu.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |