Genesis - ఆదికాండము 49

1. యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిట్లనెను. మీరుకూడి రండి, అంత్య దినములలో మీకు సంభ వింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను.

ఈ అధ్యాయంలో యాకోబు ఓ ప్రవక్తగా మాట్లాడుతున్నాడు. వ 28లో ఈ భవిష్యత్ వాక్కులను దీవెనలు అనడం చూడండి. దేవుని మనుషులు దైవావేశంవల్ల పలికే దీవెనలు (లేక శాపాలు) నిజానికి భవిష్యత్తులో నెరవేరబోయే విషయాలు ఆదికాండము 9:25-27 ఆదికాండము 27:1-46 చదవండి.

2. యాకోబు కుమారులారా, కూడివచ్చి ఆలకించుడి మీ తండ్రియైన ఇశ్రాయేలు మాట వినుడి.

3. రూబేనూ, నీవు నా పెద్ద కుమారుడవు నా శక్తియు నా బలముయొక్క ప్రథమఫలమును ఔన్నత్యాతిశయమును బలాతిశయమును నీవే.

ఆదికాండము 35:22 ద్వితియోపదేశకాండము 27:20 1 దినవృత్తాంతములు 5:1 చూడండి. ఈ తరువాతి కాలంలో రూబేను గోత్రంవారు నాయకత్వానికి గానీ ఉన్నత పదవికీ గానీ ప్రసిద్ధికెక్కింది లేదు. బైబిల్లో కనిపించే ఏ న్యాయాధిపతీ ఏ ప్రవక్తా పేరెన్నికగన్న ఏ నాయకుడూ రూబేను గోత్రంనుంచి రాలేదు.

4. నీళ్లవలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండ్రి మంచముమీది కెక్కితివి దానిని అపవిత్రము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెక్కెను.

5. షిమ్యోను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడ్గములు బలాత్కారపు ఆయుధములు.

6. నా ప్రాణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవద్దు నా ఘనమా, వారి సంఘముతో కలిసికొనవద్దు వారు, కోపమువచ్చి మనుష్యులను చంపిరి తమ స్వేచ్ఛచేత ఎద్దుల గుదికాలి నరములను తెగ గొట్టిరి.

7. వారికోపము వేండ్రమైనది వారి ఉగ్రతయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశ్రాయేలులో వారిని చెదరగొట్టెదను.

యెహోషువ 19:1 యెహోషువ 19:9 యెహోషువ 21:4 . షిమ్యోనువాళ్ళు తరువాతి కాలంలో కొంతవరకు యూదా ప్రాంతంలో చెదిరిపోయారు (Josh,19,2-9} తో; యెహోషువ 15:26-32 నెహెమ్యా 11:25-28 కలిపి చదవండి); మరికొంత భాగం ఇస్రాయేల్ ఉత్తర భాగాన ఉన్న గోత్రాల్లో చెదిరిపోయారు (2 దినవృత్తాంతములు 34:6). లేవీ గోత్రంవాళ్ళ ఊళ్ళు ఇస్రాయేల్ గోత్రాలన్నీటి భూభాగాల్లోనూ ఉన్నాయి. వారికి తమదంటూ స్వంత ప్రాంతం లేదు (నిర్గామకాండము 32:26 నిర్గామకాండము 332:29 సంఖ్యాకాండము 18:20 సంఖ్యాకాండము 18:23 సంఖ్యాకాండము 35:2-8 యెహోషువ 21:1-42).

8. యూదా, నీ సహోదరులు నిన్ను స్తుతించెదరు నీ చెయ్యి నీ శత్రువుల మెడమీద ఉండును నీ తండ్రి కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.

యూదా అంటే “స్తుతి”. “సాగిలపడతారు”– యూదా ఇస్రాయేల్‌లో పరిపాలించే గోత్రం అవుతుందన్న వాక్కు (1 దినవృత్తాంతములు 5:2).

9. యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పట్టినదాని తిని వచ్చితివి సింహమువలెను గర్జించు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళ్లు ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని లేపువాడెవడు?
ప్రకటన గ్రంథం 5:5

“సింహం పిల్ల”– యెహేజ్కేలు 19:6 మీకా 5:8 సంఖ్యాకాండము 24:9 పోల్చిచూడండి. యూదా గోత్రంలో పుట్టిన యేసుప్రభువు “యూదా గోత్ర సింహం” – ప్రకటన గ్రంథం 5:5.

10. షిలోహు వచ్చువరకు యూదా యొద్దనుండి దండము తొలగదు అతని కాళ్ల మధ్యనుండి రాజదండము తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై యుందురు.
యోహాను 11:52, హెబ్రీయులకు 7:14

“షిలోహు”– ఈ హీబ్రూ పదం అర్థం ఇప్పుడు ఎవరికీ సరిగా తెలియదు. దాదాపు ఇదే పదాలు యెహోషువ 21:26-2 లో కనిపిస్తున్నాయి. రాజదండం యేసుప్రభువుకు చెందుతుంది. యూదుల రాజు ఆయనే (మత్తయి 27:37). రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభువు ఆయనే (ప్రకటన గ్రంథం 17:14 ప్రకటన గ్రంథం 19:11-16). రానున్న కాలంలో ఆయన అన్ని దేశాలనూ ఏలుతాడు. ప్రజలు ఆయనపట్ల విధేయత చూపుతారు (కీర్తనలు 2:6-9 కీర్తనలు 72:1-11 ప్రకటన గ్రంథం 2:26-27 ప్రకటన గ్రంథం 3:21). షిలోహు అంటే బహుశా “నెమ్మది, విశ్రాంతి” కావచ్చు. “రాజదండం”– కీర్తనలు 60:7కీర్తనలు 108:8. పన్నెండు గోత్రాలనూ ఏలిన దావీదు, సొలొమోను, యూదా రాజ్యాన్నేలిన రాజులంతా యూదా గోత్రంనుంచే వచ్చారు. తన మానవ అవతారంలో యేసుప్రభువు కూడా యూదానుంచే వచ్చాడు (లూకా 1:27 హెబ్రీయులకు 7:14).

11. ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదను ఉత్తమ ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదపిల్లను కట్టి ద్రాక్షారసములో తన బట్టలను ద్రాక్షల రక్తములో తన వస్త్రమును ఉదుకును.
ప్రకటన గ్రంథం 7:14, ప్రకటన గ్రంథం 22:14

స్థిరపడిన చోట్ల సౌభాగ్యాన్ని ఈ వచనాలు సూచిస్తున్నాయి.

12. అతని కన్నులు ద్రాక్షారసముచేత ఎఱ్ఱగాను అతని పళ్లు పాలచేత తెల్లగాను ఉండును.

13. జెబూలూను సముద్రపు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును.

జెబూలూను గోత్రం ఇస్రాయేల్ ఉత్తర భాగాన సీదోను దగ్గర సముద్ర తీరానికి సమీపంలో స్థిరపడింది. ఇందువల్ల సముద్ర వాణిజ్యం మూలంగా ధనాభివృద్ధి చెందడానికి వీలైంది (ద్వితియోపదేశకాండము 33:18-19).

14. ఇశ్శాఖారు రెండు దొడ్ల మధ్యను పండుకొనియున్న బలమైన గార్దభము.

ఈ గోత్రానికి గొప్ప భవిష్యత్తు ఏదీ యాకోబు సూచించ లేదు. కనానులో ఆహ్లాదకరమైన ప్రాంతంలో జీవించడం కోసం వీరు తమ స్వేచ్ఛను వదులుకొనేందుకు సిద్ధపడతారు.

15. అతడు విశ్రాంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమ్యమైనదగుటయు చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెట్టిచేయు దాసుడగును.

16. దాను ఇశ్రాయేలు గోత్రికులవలె తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును.

“దాను” అంటే “తీర్పు తీర్చడం”; లేదా “న్యాయం చెయ్యడం”. అయితే ఇందులో ఈ గోత్రం ఘోరంగా విఫలం చెందింది. ఈ జాతి న్యాయం మాట అటుంచి పామై కాటేసేదిగా తయారైంది. న్యాయాధిపతులు 18:1-31 చూడండి.

17. దాను త్రోవలో సర్పముగాను దారిలో కట్లపాముగాను ఉండును. అది గుఱ్ఱపు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎక్కువాడు వెనుకకు పడును.

18. యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు కనిపెట్టి యున్నాను.

19. బంటుల గుంపు గాదును కొట్టును అతడు మడిమెను కొట్టును.

గాదు గోత్రం యొర్దానుకు తూర్పుగా ఇస్రాయేల్ ముఖ్య ప్రాంతానికి ఎడంగా స్థిరపడింది. సరిహద్దులనుండి వచ్చే శత్రువుల దాడులకు అది అందుబాటులో ఉంది (సంఖ్యాకాండము 32:1-5).

20. ఆషేరునొద్ద శ్రేష్ఠమైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర పదార్థములను అతడిచ్చును.

ఈ గోత్రం ఇస్రాయేల్ తీరప్రాంతాల్లో సారవంతమైన భూముల్లో స్థిరపడింది.

21. నఫ్తాలి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైనమాటలు పలుకును.

ఈ గోత్రం గలలీ సరస్సు చుట్టూ, దానికి ఉత్తరాన ఉన్న కొండసీమల్లో స్థిరపడింది. ఈ వచనాన్ని బట్టి దాని జీవిత విధానం స్వతంత్రంగా చక్కగా ఆరోగ్యకరంగా ఉందని తెలుస్తున్నది. “విడుదల పొందిన” అనేమాట వారిని చెరనుండి విడిపించే సమయాన్ని సూచిస్తున్నది. న్యాయాధిపతులు 4:1-7 న్యాయాధిపతులు 5:18 చూడండి.

22. యోసేపు ఫలించెడి కొమ్మ ఊట యొద్ద ఫలించెడి కొమ్మదాని రెమ్మలు గోడమీదికి ఎక్కి వ్యాపించును.

యాకోబు ప్రియమైన కొడుక్కు ఎక్కువ శ్రేష్ఠమైన దీవెనలు లభించాయి. ఎందుకంటే యాకోబు కొడుకులందరిలోకి ఇతడే యోగ్యుడు. ఇక్కడ యాకోబు సరిగా ఆలోచించి చెప్పేలా దేవుడే చేస్తున్నాడు. యోసేపు ఇద్దరు కొడుకుల సంతానం అయిన గోత్రాలు ఎఫ్రాయిం, మనష్షే కనానుదేశంలో తమ భాగాలుగా కొన్ని అత్యంత ఫలభరితమైన భూములను పొందారు. దాదాపు 3 శతాబ్దాలపాటు ఎఫ్రాయిం ఇస్రాయేల్ గోత్రాలన్నిటిలోకి ప్రధాన గోత్రం. ఈ గోత్రం యొక్క సంపదల గురించి హోషేయా 12:8 లో రాసివుంది. వ 23లో యోసేపు తన అన్నల చేతిలోను, ఈజిప్ట్‌లోను అనుభవించిన కష్టాలను చెప్తూవుంది. 24వ వచనంలో ఆసక్తికరమైన కొన్ని మాటలున్నాయి. “యాకోబు యొక్క పరాక్రమశాలి” అంటే యాకోబు యొక్క దేవుడు. కీర్తనలు 146:5 నోట్ చూడండి. “ఇస్రాయేల్ యొక్క ఆధారశిల” గురించి ద్వితియోపదేశకాండము 32:4 నోట్ చూడండి.

23. విలుకాండ్రు అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి.

24. యాకోబు కొలుచు పరాక్రమశాలియైనవాని హస్తబలమువలన అతని విల్లు బలమైనదగును. ఇశ్రాయేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండ్రి దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను

25. క్రింద దాగియున్న అగాధజలముల దీవెనలతోను స్తనముల దీవెనలతోను గర్భముల దీవెనలతోను నిన్ను దీవించు సర్వశక్తుని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము దిట్టపరచబడును

26. నీ తండ్రి దీవెనలు నా పూర్వికుల దీవెనలపైని చిరకాల పర్వతములకంటె హెచ్చుగ ప్రబలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని నడినెత్తిమీదను ఉండును.

27. బెన్యామీను చీల్చునట్టి తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని అస్తమయమందు దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనును.

తరువాతి కాలంలో బెన్యామీను పరాక్రమం గల కార్యసాధకమైన గోత్రం. (న్యాయాధి 19—21 అధ్యాయాలు; కీర్తనలు 68:27లో ఈ సంగతి గమనించవచ్చు. ఏహూదు (న్యాయాధిపతులు 3:12-30), ఇస్రాయేల్ మొదటి రాజు సౌలు, వీరిద్దరు తోడేలు లాంటివారే. వీరు బెన్యామీను గోత్రంవారు. మరో “తోడేలు” తార్సువాడైన సౌలు విషయంలో కూడా ఇది నిజమే (అపో. కార్యములు 9:1-2 Phi 3:5).

28. ఇవి అన్నియు ఇశ్రాయేలు పండ్రెండు గోత్రములు. వారి తండ్రి వారిని దీవించుచు వారితో చెప్పినది యిదే. ఎవరి దీవెన చొప్పున వారిని దీవించెను.

యాకోబు కొడుకుల లక్షణాలను, ఆ గోత్రాలవారి చరిత్రలకు ఈ దీవెనలు అతకినట్టుగా సరిపోతున్నాయి. దేవుని భవిష్యత్ జ్ఞానం మూలంగా వీటిని పలకడం జరిగింది.

29. తరువాత అతడు వారి కాజ్ఞాపించుచు ఇట్లనెనునేను నా స్వజనులయొద్దకు చేర్చబడుచున్నాను.
అపో. కార్యములు 7:16

30. హిత్తీయుడైన ఎఫ్రోను భూమియం దున్న గుహలో నా తండ్రుల యొద్ద నన్ను పాతిపెట్టుడి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమ్రే యెదుటనున్న మక్పేలా పొలములో ఉన్నది. అబ్రాహాము దానిని ఆ పొలమును హిత్తీయుడగు ఎఫ్రోనుయొద్ద శ్మశాన భూమి కొరకు స్వాస్థ్యముగా కొనెను.

31. అక్కడనే వారు అబ్రాహామును అతని భార్యయైన శారాను పాతి పెట్టిరి; అక్కడనే ఇస్సాకును అతని భార్యయైన రిబ్కాను పాతి పెట్టిరి; అక్కడనే నేను లేయాను పాతిపెట్టితిని.

32. ఆ పొలమును అందులోనున్న గుహయు హేతుకుమారుల యొద్ద కొనబడినదనెను.

33. యాకోబు తన కుమారుల కాజ్ఞాపించుట చాలించి మంచముమీద తన కాళ్లు ముడుచుకొని ప్రాణమువిడిచి తన స్వజనులయొద్దకు చేర్చ బడెను.
అపో. కార్యములు 7:15

“చేరాడు”– ఆదికాండము 25:8 నోట్ చూడండి.