Genesis - ఆదికాండము 7 | View All

1. యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటి వారును ఓడలో ప్రవేశించుడి.
హెబ్రీయులకు 11:7

1. yehōvaa ee tharamuvaarilō neevē naa yeduṭa neethimanthuḍavai yuṇḍuṭa chuchithini ganuka neevunu nee yiṇṭi vaarunu ōḍalō pravēshin̄chuḍi.

2. పవిత్ర జంతువులలో ప్రతి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, పవిత్రములు కాని జంతువులలో ప్రతి జాతి పోతును పెంటియు రెండును

2. pavitra janthuvulalō prathi jaathi pōthulu ēḍunu peṇṭulu ēḍunu, pavitramulu kaani janthuvulalō prathi jaathi pōthunu peṇṭiyu reṇḍunu

3. ఆకాశ పక్షులలో ప్రతి జాతి మగవి యేడును ఆడువి యేడును, నీవు భూమి అంతటిమీద సంతతిని జీవముతో కాపాడునట్లు నీయొద్ద ఉంచుకొనుము;

3. aakaasha pakshulalō prathi jaathi magavi yēḍunu aaḍuvi yēḍunu, neevu bhoomi anthaṭimeeda santhathini jeevamuthoo kaapaaḍunaṭlu neeyoddha un̄chukonumu;

4. ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళ్లును నలుబది రాత్రులును భూమిమీద వర్షము కురిపించి, నేను చేసిన సమస్త జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెప్పెను.

4. endukanagaa iṅkanu ēḍu dinamulaku nēnu nalubadhi pagaḷlunu nalubadhi raatrulunu bhoomimeeda varshamu kuripin̄chi, nēnu chesina samastha jeevaraasulanu bhoomimeeda uṇḍakuṇḍa thuḍichivēyudunani nōvahuthoo cheppenu.

5. తనకు యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము నోవహు యావత్తు చేసెను.

5. thanaku yehōvaa aagnaapin̄china prakaaramu nōvahu yaavatthu chesenu.

6. ఆ జలప్రవాహము భూమిమీదికి వచ్చినప్పుడు నోవహు ఆరువందల యేండ్లవాడు.

6. aa jalapravaahamu bhoomimeediki vachinappuḍu nōvahu aaruvandala yēṇḍlavaaḍu.

7. అప్పుడు నోవహును అతనితోకూడ అతని కుమారులును అతని భార్యయు అతని కోడండ్రును ఆ ప్రవాహజలములను తప్పించుకొనుటకై ఆ ఓడలో ప్రవేశించిరి.
మత్తయి 24:38, లూకా 17:27

7. appuḍu nōvahunu athanithookooḍa athani kumaarulunu athani bhaaryayu athani kōḍaṇḍrunu aa pravaahajalamulanu thappin̄chukonuṭakai aa ōḍalō pravēshin̄chiri.

8. దేవుడు నోవహునకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము పవిత్ర జంతువులలోను అపవిత్ర జంతువులలోను, పక్షులలోను నేలను ప్రాకు వాటన్నిటిలోను,

8. dhevuḍu nōvahunaku aagnaapin̄china prakaaramu pavitra janthuvulalōnu apavitra janthuvulalōnu, pakshulalōnu nēlanu praaku vaaṭanniṭilōnu,

9. మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలోనున్న నోవహు నొద్దకు చేరెను.

9. magadhi aaḍudi jathajathalugaa ōḍalōnunna nōvahu noddhaku cherenu.

10. ఏడు దినములైన తరువాత ఆ ప్రవాహజలములు భూమిమీదికి వచ్చెను.

10. ēḍu dinamulaina tharuvaatha aa pravaahajalamulu bhoomimeediki vacchenu.

11. నోవహు వయసుయొక్క ఆరువందల సంవత్సరము రెండవ నెల పదియేడవ దినమున మహాగాధజలముల ఊటలన్నియు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపు తూములు విప్పబడెను.
2 పేతురు 3:6

11. nōvahu vayasuyokka aaruvandala samvatsaramu reṇḍava nela padhiyēḍava dinamuna mahaagaadhajalamula ooṭalanniyu aa dinamandhe viḍabaḍenu, aakaashapu thoomulu vippabaḍenu.

12. నలుబది పగళ్లును నలుబది రాత్రులును ప్రచండ వర్షము భూమిమీద కురిసెను.

12. nalubadhi pagaḷlunu nalubadhi raatrulunu prachaṇḍa varshamu bhoomimeeda kurisenu.

13. ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును యాపెతును నోవహు భార్యయు వారితోకూడ అతని ముగ్గురు కోడండ్రును ఆ ఓడలో ప్రవేశించిరి.

13. aa dinamandhe nōvahunu nōvahu kumaarulagu shēmunu haamunu yaapethunu nōvahu bhaaryayu vaarithookooḍa athani mugguru kōḍaṇḍrunu aa ōḍalō pravēshin̄chiri.

14. వీరే కాదు; ఆయా జాతుల ప్రకారము ప్రతి మృగమును, ఆయా జాతుల ప్రకారము ప్రతి పశువును, ఆయా జాతుల ప్రకారము నేలమీద ప్రాకు ప్రతి పురుగును, ఆయా జాతుల ప్రకారము ప్రతి పక్షియు, నానావిధములైన రెక్కలుగల ప్రతి పిట్టయు ప్రవేశించెను.

14. veerē kaadu; aayaa jaathula prakaaramu prathi mrugamunu, aayaa jaathula prakaaramu prathi pashuvunu, aayaa jaathula prakaaramu nēlameeda praaku prathi purugunu, aayaa jaathula prakaaramu prathi pakshiyu, naanaavidhamulaina rekkalugala prathi piṭṭayu pravēshin̄chenu.

15. జీవాత్మగల సమస్త శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనున్న నోవహు నొద్ద ప్రవేశించెను.

15. jeevaatmagala samastha shareerulalō reṇḍēsi reṇḍēsi ōḍalōnunna nōvahu noddha pravēshin̄chenu.

16. ప్రవేశించినవన్నియు దేవుడు అతని కాజ్ఞాపించిన ప్రకారము సమస్త శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు ప్రవేశించెను; అప్పుడు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను.

16. pravēshin̄chinavanniyu dhevuḍu athani kaagnaapin̄china prakaaramu samastha shareerulalō magadhiyu aaḍudiyu pravēshin̄chenu; appuḍu yehōvaa ōḍalō athani moosivēsenu.

17. ఆ జలప్రవాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు విస్తరించి ఓడను తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను.

17. aa jalapravaahamu nalubadhi dinamulu bhoomimeeda nuṇḍagaa, jalamulu vistharin̄chi ōḍanu thēlachesinanduna adhi bhoomimeedanuṇḍi paiki lēchenu.

18. జలములు భూమిమీద ప్రచండముగా ప్రబలి మిక్కిలి విస్తరించినప్పుడు ఓడ నీళ్లమీద నడిచెను.

18. jalamulu bhoomimeeda prachaṇḍamugaa prabali mikkili vistharin̄chinappuḍu ōḍa neeḷlameeda naḍichenu.

19. ఆ ప్రచండ జలములు భూమిమీద అత్యధికముగా ప్రబలినందున ఆకాశమంతటి క్రిందనున్న గొప్ప పర్వతములన్నియు మునిగిపోయెను.

19. aa prachaṇḍa jalamulu bhoomimeeda atyadhikamugaa prabalinanduna aakaashamanthaṭi krindanunna goppa parvathamulanniyu munigipōyenu.

20. పదిహేను మూరల యెత్తున నీళ్లు ప్రచండముగా ప్రబలెను గనుక పర్వతములును మునిగి పోయెను.

20. padhihēnu moorala yetthuna neeḷlu prachaṇḍamugaa prabalenu ganuka parvathamulunu munigi pōyenu.

21. అప్పుడు పక్షులేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద ప్రాకు పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమస్త శరీరులేమి సమస్త నరులేమి చచ్చిపోయిరి.

21. appuḍu pakshulēmi pashuvulēmi mrugamulēmi bhoomimeeda praaku purugulēmi bhoomimeeda san̄charin̄chu samastha shareerulēmi samastha narulēmi chachipōyiri.

22. పొడి నేలమీదనున్న వాటన్నిటిలోను నాసికారంధ్రములలో జీవాత్మ సంబంధమైన ఊపిరిగలవన్నియు చనిపోయెను.

22. poḍi nēlameedanunna vaaṭanniṭilōnu naasikaarandhramulalō jeevaatma sambandhamaina oopirigalavanniyu chanipōyenu.

23. నరులతో కూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశ పక్షులును నేలమీదనున్న జీవరాసులన్నియు తుడిచి వేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును అతనితో కూడ ఆ ఓడలో నున్నవియు మాత్రము మిగిలియుండెను.

23. narulathoo kooḍa pashuvulunu purugulunu aakaasha pakshulunu nēlameedanunna jeevaraasulanniyu thuḍichi vēyabaḍenu. Avi bhoomimeeda nuṇḍakuṇḍa thuḍichivēyabaḍenu. Nōvahunu athanithoo kooḍa aa ōḍalō nunnaviyu maatramu migiliyuṇḍenu.

24. నూట ఏబది దినముల వరకు నీళ్లు భూమిమీద ప్రచండముగా ప్రబలెను.

24. nooṭa ēbadhi dinamula varaku neeḷlu bhoomimeeda prachaṇḍamugaa prabalenu.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |