Samuel II - 2 సమూయేలు 1 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. దావీదు అమాలేకీయులను హతముచేసి తిరిగి వచ్చెను. సౌలు మృతినొందిన తరువాత అతడు సిక్లగులో రెండు దినములుండెను.

“సౌలు”– 1 సమూయేలు 31:6. “సిక్లగు”– 1 సమూయేలు 30:1 1 సమూయేలు 30:26.

2. మూడవ దినమున బట్టలు చింపుకొని తలమీద బుగ్గిపోసికొనిన యొకడు సౌలునొద్దనున్న దండులోనుండి వచ్చెను.

3. అతడు దావీదును దర్శించి నేలను సాగిలపడి నమస్కారము చేయగా దావీదునీ వెక్కడనుండి వచ్చితివని యడి గెను. అందుకు వాడుఇశ్రాయేలీయుల సైన్యములోనుండి నేను తప్పించుకొని వచ్చితిననెను.

4. జరిగిన సంగతులేవో నాతో చెప్పుమని దావీదు సెలవియ్యగా వాడుజనులు యుద్ధమందు నిలువ లేక పారిపోయిరి. అనేకులు పడి చచ్చిరి, సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరి అనెను.

5. సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరని నీ కేలాగు తెలిసినది అని దావీదు వాని నడుగగా వాడిట్లనెను

6. గిల్బోవ పర్వతమునకు నేను అకస్మాత్తుగా వచ్చినప్పుడు సౌలు తన యీటెమీద ఆనుకొనియుండెను.

ఇతను దావీదు అనుగ్రహాన్ని పొందాలని ఈ కథను స్వంతగా కల్పించి చెప్పినట్టుంది. సౌలును చంపినది తానేనని చెప్పుకుంటే దావీదు అతణ్ణి మెచ్చి బహుమతి ఇస్తాడని భావించాడు. 1 సమూయేలు 31:1-7; 1 దినవృత్తాంతములు 10:1-12 పోల్చి చూడండి.

7. అతడు రథములును రౌతులును తనను వెనువెంట తగులు చుండుట చూచి వెనుక తిరిగి నన్ను కనుగొని పిలిచెను. అందుకుచిత్తము నా యేలినవాడా అని నేనంటిని.

8. నీవెవడవని అతడు నన్నడుగగానేను అమాలేకీయుడనని చెప్పితిని.

9. అతడునా ప్రాణము ఇంక నాలో ఉన్నదిగాని తల త్రిప్పుచేత నేను బహు బాధ పడుచున్నాను ; నీవు నా దగ్గర నిలువబడి నన్ను చంపుమని సెలవియ్యగా,

10. ఈలాగు పడినతరువాత అతడు బ్రదుకడని నేను నిశ్చయించుకొని అతనిదగ్గర నిలిచి అతని చంపితిని; తరువాత అతని తలమీదనున్న కిరీటమును హస్తకంకణము లను తీసికొని నా యేలినవాడవైన నీయొద్దకు వాటిని తెచ్చియున్నాను అనెను.

“కిరీటం”– ఇందువల్ల దావీదు నిస్సందేహంగా పొంగిపోతాడనుకున్నాడు.

11. దావీదు ఆ వార్త విని తన వస్త్రములు చింపుకొనెను. అతనియొద్ద నున్న వారందరును ఆలాగున చేసి

12. సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశ్రాయేలు ఇంటివారును యుద్ధములో కూలిరని వారిని గూర్చి దుఃఖపడుచు ఏడ్చుచు సాయంత్రము వరకు ఉపవాసముండిరి.

13. తరువాత దావీదునీవెక్కడ నుండి వచ్చితివని ఆ వార్త తెచ్చినవాని నడుగగా వాడునేను ఇశ్రాయేలు దేశమున నివసించు అమాలేకీయుడగు ఒకని కుమారుడననెను.

14. అందుకు దావీదుభయపడక యెహోవా అభిషేకించినవానిని చంపుటకు నీవేల అతని మీద చెయ్యి ఎత్తితివి?

1 సమూయేలు 24:6; 1 సమూయేలు 26:9 1 సమూయేలు 26:11 1 సమూయేలు 26:16. ఇస్రాయేల్‌పై రాజుగా ఉండడమనే విషయం దేవుని పవిత్ర నియామకం అనీ దేవుడు నియమించిన రాజును ఆయనే తొలగించాలి అనీ దావీదు భావించాడు.

15. యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెప్పితివే;

16. నీ నోటి మాటయే నీ మీద సాక్ష్యము గనుక నీ ప్రాణమునకు నీవే ఉత్తరవాదివని వానితో చెప్పి తనవారిలో ఒకని పిలిచినీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని కొట్టి చంపెను.

17. యూదావారికి అభ్యాసము చేయవలెనని దావీదు సౌలునుగూర్చియు అతని కుమారుడైన యోనాతానును గూర్చియు ధనుర్గీతమొకటి చేసి దానినిబట్టి విలాపము సలిపెను.

“విలాపం”– Jer 7:29; Eze 19:1 Eze 19:14; Eze 26:17; Eze 27:2 Eze 27:32; Eze 28:12; Eze 32:2. దుర్మార్గుల మరణంలోను, న్యాయమైన తీర్పును అనుసరించి విపత్తులను వారిమీదికి పంపడంలోను దేవునికి ఏమీ ఆనందం లేదు. అందువల్ల ఇలా కొన్ని జరిగిన సందర్భాల్లో ఆ

18. అది యాషారు గ్రంథమందు లిఖింపబడి యున్నది. ఎట్లనగా

“యాషారు”– యెహోషువ 10:13.

19. ఇశ్రాయేలూ, నీకు భూషణమగువారునీ ఉన్నత స్థలములమీద హతులైరి అహహా బలాఢ్యులు పడిపోయిరి.

“శోభ”– ఇస్రాయేల్ పై దేవుడు నియమించిన నాయకులు.

20. ఫిలిష్తీయుల కుమార్తెలు సంతోషింపకుండునట్లు సున్నతిలేనివారి కుమార్తెలు జయమని చెప్పకుండునట్లుఈ సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి అష్కెలోను వీధులలో ప్రకటన చేయకుడి.

1 సమూయేలు 31:8-10. నిజ దేవుని మహిమ గురించి ఇక్కడ దావీదు తన ఆందోళన వెల్లడి చేస్తున్నాడు.

21. గిల్బోవ పర్వతములారా మీమీద మంచైనను వర్షమైనను ప్రథమ ఫలార్పణకు తగిన పైరుగల చేలైననులేకపోవును గాక.బలాఢ్యులడాళ్లు అవమానముగ పారవేయబడెను.తైలముచేత అభిషేకింపబడని వారిదైనట్టు1సౌలు డాలును పారవేయబడెను.

22. హతుల రక్తము ఒలికింపకుండ బలాఢ్యుల క్రొవ్వును పట్టకుండయోనాతాను విల్లు వెనుకతియ్యలేదుఎవరిని హతముచేయకుండ సౌలు కత్తి వెనుక తీసినది కాదు.

23. సౌలును యోనాతానును తమ బ్రతుకునందు సరసులు గాను నెనరుగల వారుగాను ఉండిరితమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారువారు పక్షిరాజులకంటె వడిగలవారుసింహములకంటె బలముగలవారు.

“మనోహరమైనవారు”– యోనాతాను విషయంలో సంపూర్ణంగాను, సౌలు విషయంలో కొంతవరకు ఇది యథార్థం. సౌలు దావీదును తన శత్రువుగా ముఖ్య ప్రత్యర్థిగా చూశాడు. కాబట్టి దావీదు పట్ల వ్యవహరించిన తీరుకు భిన్నంగా సౌలు తన ప్రజలపట్ల వ్యవహరించాడని అనుకోవచ్చు.

24. ఇశ్రాయేలీయుల కుమార్తెలారా, సౌలునుగూర్చి యేడ్వుడి అతడు మీకు ఇంపైన రక్తవర్ణపు వస్త్రములు ధరింప జేసినవాడుబంగారు నగలు మీకు పెట్టినవాడు.

25. యుద్ధరంగమునందు బలాఢ్యులు పడియున్నారునీ ఉన్నతస్థలములలో యోనాతాను హతమాయెను.

26. నా సహోదరుడా, యోనాతానానీవు నాకు అతిమనోహరుడవై యుంటివినీ నిమిత్తము నేను బహు శోకము నొందుచున్నానునాయందు నీకున్న ప్రేమ బహు వింతైనదిస్త్రీలు చూపు ప్రేమకంటెను అది అధికమైనది.

1 సమూయేలు 18:1-4. దావీదు పట్ల తనకు ఉన్న స్వచ్ఛమైన, పవిత్రమైన స్నేహభావంవల్ల యోనాతాను దావీదును హెచ్చించి, తాను రాజయ్యే అవకాశాన్ని వదులుకున్నాడు (2 సమూయేలు 23:15-18). దావీదుకు అపురూపంగా, ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించింది ఇదే.

27. అయ్యయ్యో బలాఢ్యులు పడిపోయిరియుద్ధసన్నద్ధులు నశించిపోయిరి.