Kings I - 1 రాజులు 11 | View All

1. మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమ్మోనీయులు సీదోనీయులు హిత్తీయులు అను జనులు మీ హృదయ ములను తమ దేవతలతట్టు త్రిప్పుదురు గనుక వారితో సహవాసము చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియ్యకూడదనియు యెహోవా ఇశ్రాయేలీ యులకు సెలవిచ్చియున్నాడు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమార్తెనుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేక మంది పరస్త్రీలను మోహించి

1. mōyaabeeyulu edōmeeyulu ammōneeyulu seedōneeyulu hittheeyulu anu janulu mee hrudaya mulanu thama dhevathalathaṭṭu trippuduru ganuka vaarithoo sahavaasamu cheyakooḍadaniyu, vaarini meethoo sahavaasamu cheyaniyyakooḍadaniyu yehōvaa ishraayēlee yulaku selavichiyunnaaḍu. Ayithē raajaina solomōnu pharō kumaarthenugaaka aa janulalō iṅka anēka mandi parastreelanu mōhin̄chi

2. కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచ్చెను.

2. kaamaathuratha galavaaḍai vaarini un̄chukonuchu vacchenu.

3. అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమార్తెలైన భార్యలును మూడువందల మంది ఉప పత్నులును కలిగియుండిరి; అతని భార్యలు అతని హృదయ మును త్రిప్పివేసిరి.

3. athaniki ēḍu vandalamandi raajakumaarthelaina bhaaryalunu mooḍuvandala mandi upa patnulunu kaligiyuṇḍiri; athani bhaaryalu athani hrudaya munu trippivēsiri.

4. సొలొమోను వృద్ధుడైనప్పుడు అతని భార్యలు అతని హృదయమును ఇతర దేవతలతట్టు త్రిప్పగా అతని తండ్రియైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన యెహోవాయెడల యథార్థము కాక పోయెను.

4. solomōnu vruddhuḍainappuḍu athani bhaaryalu athani hrudayamunu ithara dhevathalathaṭṭu trippagaa athani thaṇḍriyaina daaveedu hrudayamuvale athani hrudayamu dhevuḍaina yehōvaayeḍala yathaarthamu kaaka pōyenu.

5. సొలొమోను అష్తారోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిల్కోము అను అమ్మోనీయుల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను.

5. solomōnu ashthaarōthu anu seedōneeyula dhevathanu milkōmu anu ammōneeyula hēyamaina dhevathanu anusarin̄chi naḍichenu.

6. ఈ ప్రకారము సొలొమోను యెహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడచి తన తండ్రియైన దావీదు అనుసరించినట్లు యథార్థహృదయముతో యెహోవాను అనుసరింపలేదు.

6. ee prakaaramu solomōnu yehōvaa drushṭiki cheḍu naḍatha naḍachi thana thaṇḍriyaina daaveedu anusarin̄chinaṭlu yathaarthahrudayamuthoo yehōvaanu anusarimpalēdu.

7. సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు అను అమ్మోనీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూష లేము ఎదుటనున్న కొండమీద బలిపీఠములను కట్టించెను.

7. solomōnu kemōshu anu mōyaabeeyula hēyamaina dhevathakunu moleku anu ammōneeyula hēyamaina dhevathakunu yeroosha lēmu eduṭanunna koṇḍameeda balipeeṭhamulanu kaṭṭin̄chenu.

8. తమ దేవతలకు ధూపము వేయుచు బలుల నర్పించుచుండిన పరస్త్రీలైన తన భార్యల నిమిత్తము అతడు ఈలాగు చేసెను.

8. thama dhevathalaku dhoopamu vēyuchu balula narpin̄chuchuṇḍina parastreelaina thana bhaaryala nimitthamu athaḍu eelaagu chesenu.

9. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు ప్రత్యక్షమై

9. ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa athaniki reṇḍu maarulu pratyakshamai

10. నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింప వలదని అతనికి ఆజ్ఞాపించినను సొలొమోను హృదయము ఆయన యొద్దనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా తన కిచ్చిన ఆజ్ఞను అతడు గైకొనకపోగా యెహోవా అతని మీద కోపగించి

10. neevu ithara dhevathalanu vembaḍimpa valadani athaniki aagnaapin̄chinanu solomōnu hrudayamu aayana yoddhanuṇḍi tolagipōyenu. Yehōvaa thana kichina aagnanu athaḍu gaikonakapōgaa yehōvaa athani meeda kōpagin̄chi

11. సెలవిచ్చినదేమనగానేను నీతో చేసిన నా నిబంధనను కట్టడలను నీవు ఆచరింపక పోవుట నేను కనుగొనుచున్నాను గనుక యీ రాజ్యము నీకుండ కుండ నిశ్చయముగా తీసివేసి నీ దాసునికిచ్చెదను.

11. selavichinadhemanagaanēnu neethoo chesina naa nibandhananu kaṭṭaḍalanu neevu aacharimpaka pōvuṭa nēnu kanugonuchunnaanu ganuka yee raajyamu neekuṇḍa kuṇḍa nishchayamugaa theesivēsi nee daasunikicchedanu.

12. అయి నను నీ తండ్రియైన దావీదు నిమిత్తము నీ దినములయందునేను ఆలాగున చేయక నీ కుమారుని చేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను.

12. ayi nanu nee thaṇḍriyaina daaveedu nimitthamu nee dinamulayandunēnu aalaaguna cheyaka nee kumaaruni chethilōnuṇḍi daani theesivēsedanu.

13. రాజ్యమంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమిత్తమును నేను కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమిత్తమును ఒక గోత్రము నీ కుమారునికిచ్చెదను.

13. raajyamanthayu theesivēyanu; naa daasuḍaina daaveedu nimitthamunu nēnu kōrukonina yerooshalēmu nimitthamunu oka gōtramu nee kumaarunikicchedanu.

14. యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని సొలొమోనునకు విరోధిగా రేపెను; అతడు ఎదోము దేశపు రాజవంశస్థుడు.

14. yehōvaa edōmeeyuḍaina hadadu anu okani solomōnunaku virōdhigaa rēpenu; athaḍu edōmu dheshapu raajavanshasthuḍu.

15. దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుద్ధము చేయుచుండగా, సైన్యాధిపతియైన యోవాబు చంపబడిన వారిని పాతిపెట్టుటకు వెళ్లి యున్నప్పుడు ఎదోము దేశమందున్న మగవారినందరిని హతము చేసెను.

15. daaveedu edōmu dheshamumeeda yuddhamu cheyuchuṇḍagaa, sainyaadhipathiyaina yōvaabu champabaḍina vaarini paathipeṭṭuṭaku veḷli yunnappuḍu edōmu dheshamandunna magavaarinandarini hathamu chesenu.

16. ఎదోములో నున్న మగవారినందరిని హతము చేయువరకు ఇశ్రాయేలీయులందరితో కూడ యోవాబు ఆరు నెలలు అచ్చట నిలిచెను.

16. edōmulō nunna magavaarinandarini hathamu cheyuvaraku ishraayēleeyulandarithoo kooḍa yōvaabu aaru nelalu acchaṭa nilichenu.

17. అంతట హదదును అతనితోకూడ అతని తండ్రి సేవకులలో కొందరు ఎదోమీయులును ఐగుప్తు దేశములోనికి పారిపోయిరి; హదదు అప్పుడు చిన్న వాడై యుండెను.

17. anthaṭa hadadunu athanithookooḍa athani thaṇḍri sēvakulalō kondaru edōmeeyulunu aigupthu dheshamulōniki paaripōyiri; hadadu appuḍu chinna vaaḍai yuṇḍenu.

18. వారు మిద్యాను దేశములోనుండి బయలుదేరి పారాను దేశమునకు వచ్చి, పారాను దేశమునుండి కొందరిని తోడుకొని ఐగుప్తులోనికి ఐగుప్తురాజగు ఫరోనొద్దకు రాగా, ఈ రాజు అతనికి ఇల్లును భూమియు ఇచ్చి ఆహారము నిర్ణయించెను.

18. vaaru midyaanu dheshamulōnuṇḍi bayaludheri paaraanu dheshamunaku vachi, paaraanu dheshamunuṇḍi kondarini thooḍukoni aigupthulōniki aigupthuraajagu pharōnoddhaku raagaa, ee raaju athaniki illunu bhoomiyu ichi aahaaramu nirṇayin̄chenu.

19. హదదు ఫరో దృష్టికి బహు దయపొందగా తాను పెండ్లిచేసికొనిన రాణియైన తహ్పెనేసు సహోదరిని అతనికి ఇచ్చి పెండ్లిచేసెను.

19. hadadu pharō drushṭiki bahu dayapondagaa thaanu peṇḍlichesikonina raaṇiyaina thahpenēsu sahōdarini athaniki ichi peṇḍlichesenu.

20. ఈ తహ్పెనేసుయొక్క సహోదరి అతనికి గెనుబతు అను కుమారుని కనెను; ఫరోయింట తహ్పెనేసు వీనికి పాలు విడిపించెను గనుక గెనుబతు ఫరో కుటుంబికులలో నివసించి ఫరో కుమారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను.

20. ee thahpenēsuyokka sahōdari athaniki genubathu anu kumaaruni kanenu; pharōyiṇṭa thahpenēsu veeniki paalu viḍipin̄chenu ganuka genubathu pharō kuṭumbikulalō nivasin̄chi pharō kumaarulalō okaḍugaa en̄chabaḍenu.

21. అంతట దావీదు తన పితరులతోకూడ నిద్రపొందిన సంగతిని, సైన్యాధిపతియైన యోవాబు మరణమైన సంగతిని ఐగుప్తు దేశమందు హదదు వినినేను నా స్వదేశమునకు వెళ్లుటకు సెలవిమ్మని ఫరోతో మనవిచేయగా

21. anthaṭa daaveedu thana pitharulathookooḍa nidrapondina saṅgathini, sainyaadhipathiyaina yōvaabu maraṇamaina saṅgathini aigupthu dheshamandu hadadu vininēnu naa svadheshamunaku veḷluṭaku selavimmani pharōthoo manavicheyagaa

22. ఫరోనీవు నీ స్వదేశమునకు వెళ్ల కోరుటకు నాయొద్ద నీకేమి తక్కువైనది అని యడిగెను. అందుకు హదదుతక్కువైన దేదియు లేదు గాని యేలాగుననైనను నన్ను వెళ్లనిమ్మనెను.

22. pharōneevu nee svadheshamunaku veḷla kōruṭaku naayoddha neekēmi thakkuvainadhi ani yaḍigenu. Anduku hadaduthakkuvaina dhediyu lēdu gaani yēlaagunanainanu nannu veḷlanimmanenu.

23. మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎల్యాదా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొద్దనుండి పారిపోయినవాడు.

23. mariyu dhevuḍu athanimeediki elyaadaa kumaaruḍaina rejōnu anu iṅkoka virōdhini rēpenu. Veeḍu sōbaa raajaina hadadejaru anu thana yajamaanuni yoddhanuṇḍi paaripōyinavaaḍu.

24. దావీదు సోబావారిని హతము చేసి నప్పుడు ఇతడు కొందరిని సమకూర్చి, కూడిన యొక సైన్య మునకు అధిపతియై దమస్కునకు వచ్చి అచ్చట నివాసము చేసి దమస్కులో రాజాయెను.

24. daaveedu sōbaavaarini hathamu chesi nappuḍu ithaḍu kondarini samakoorchi, kooḍina yoka sainya munaku adhipathiyai damaskunaku vachi acchaṭa nivaasamu chesi damaskulō raajaayenu.

25. హదదు చేసిన యీ కీడు గాక సొలొమోను బ్రదికిన దినములన్నియు ఇతడు అరాముదేశమందు ఏలినవాడై ఇశ్రాయేలీయులకు విరో ధియైయుండి ఇశ్రాయేలీయులయందు అసహ్యతగలవాడై యుండెను.

25. hadadu chesina yee keeḍu gaaka solomōnu bradhikina dinamulanniyu ithaḍu araamudheshamandu ēlinavaaḍai ishraayēleeyulaku virō dhiyaiyuṇḍi ishraayēleeyulayandu asahyathagalavaaḍai yuṇḍenu.

26. మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫ్రాయీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తల్లిపేరు జెరూహా, ఆమె విధవరాలు.

26. mariyu solomōnu sēvakuḍaina yarobaamu sahaa raajumeediki lēchenu. Ithaḍu jerēdaa sambandhamaina ephraayeemeeyuḍaina nebaathu kumaaruḍu, ithani thallipēru jeroohaa, aame vidhavaraalu.

27. ఇతడు రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా, సొలొమోను మిల్లో కట్టించి తన తండ్రియైన దావీదు పురమునకు కలిగిన బీటలు బాగు చేయుచుండెను.

27. ithaḍu raajumeediki lēchuṭaku hēthuvēmanagaa, solomōnu millō kaṭṭin̄chi thana thaṇḍriyaina daaveedu puramunaku kaligina beeṭalu baagu cheyuchuṇḍenu.

28. అయితే యరొబాము అను ఇతడు మహా బలాఢ్యుడైయుండగా ¸యౌవనుడగు ఇతడు పనియందు శ్రద్ధగలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన భారమైన పనిమీద అతనిని అధికారిగా నిర్ణయించెను.

28. ayithē yarobaamu anu ithaḍu mahaa balaaḍhyuḍaiyuṇḍagaa ¸yauvanuḍagu ithaḍu paniyandu shraddhagalavaaḍani solomōnu telisikoni, yōsēpu santhathivaaru cheyavalasina bhaaramaina panimeeda athanini adhikaarigaa nirṇayin̄chenu.

29. అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా షిలోనీయు డును ప్రవక్తయునగు అహీయా అతనిని మార్గమందు కను గొనెను; అహీయా క్రొత్తవస్త్రము ధరించుకొని యుండెను, వారిద్దరు తప్ప పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను.

29. anthaṭa yarobaamu yerooshalēmulōnuṇḍi bayalu veḍalipōgaa shilōneeyu ḍunu pravakthayunagu aheeyaa athanini maargamandu kanu gonenu; aheeyaa krotthavastramu dharin̄chukoni yuṇḍenu, vaariddaru thappa polamulō mari yevaḍunu lēkapōyenu.

30. అంతట అహీయా తాను ధరించుకొని యున్న క్రొత్త వస్త్రమును పట్టుకొని పండ్రెండు తునకలుగా చింపి యరొబాముతో ఇట్లనెనుఈ పది తునకలను నీవు తీసికొనుము;

30. anthaṭa aheeyaa thaanu dharin̄chukoni yunna krottha vastramunu paṭṭukoni paṇḍreṇḍu thunakalugaa chimpi yarobaamuthoo iṭlanenu'ee padhi thunakalanu neevu theesikonumu;

31. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగాజనులు నన్ను విడిచి పెట్టి అష్తారోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును మిల్కోము అను అమ్మో నీయుల దేవతకును మ్రొక్కి,

31. ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa selavichuna dhemanagaajanulu nannu viḍichi peṭṭi ashthaarōthu anu seedōneeyula dhevathakunu kemōshu anu mōyaabeeyula dhevathakunu milkōmu anu ammō neeyula dhevathakunu mrokki,

32. సొలొమోను తండ్రియైన దావీదు చేసినట్లు నా దృష్టికి యోగ్యమైన దాని చేయకయు, నా కట్టడలను నా విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏర్పరచిన మార్గములలో నడవకయు నున్నారు గనుక సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజ్యమును కొట్టివేసి పది గోత్రములను నీకిచ్చెదను.

32. solomōnu thaṇḍriyaina daaveedu chesinaṭlu naa drushṭiki yōgyamaina daani cheyakayu, naa kaṭṭaḍalanu naa vidhulanu anusarimpakayu, nēnu ērparachina maargamulalō naḍavakayu nunnaaru ganuka solomōnu chethilōnuṇḍi raajyamunu koṭṭivēsi padhi gōtramulanu neekicchedanu.

33. అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తమును, నేను యెరూషలేము పట్టణమును కోరుకొని నందునను ఇశ్రాయేలీయుల గోత్ర ములలోనుండి వానికి ఒక గోత్రము ఉండనిత్తును.

33. ayithē naa sēvakuḍaina daaveedu nimitthamunu, nēnu yerooshalēmu paṭṭaṇamunu kōrukoni nandunanu ishraayēleeyula gōtra mulalōnuṇḍi vaaniki oka gōtramu uṇḍanitthunu.

34. రాజ్యము వానిచేతిలోనుండి బొత్తిగా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా సేవకుడైన దావీదు నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి నా కట్టడలను ఆచ రించెను గనుక దావీదును జ్ఞాపకము చేసికొని అతని దినము లన్నియు అతనిని అధికారిగా ఉండనిత్తును.

34. raajyamu vaanichethilōnuṇḍi botthigaa theesivēyaka nēnu kōrukonina naa sēvakuḍaina daaveedu naa aagnalanu anusarin̄chi naa kaṭṭaḍalanu aacha rin̄chenu ganuka daaveedunu gnaapakamu chesikoni athani dinamu lanniyu athanini adhikaarigaa uṇḍanitthunu.

35. అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజ్యమును తీసివేసి అందులో నీకు పది గోత్రముల నిచ్చెదను;

35. ayithē athani kumaaruni chethilōnuṇḍi raajyamunu theesivēsi andulō neeku padhi gōtramula nicchedanu;

36. నా నామమును అక్కడ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పట్టణమైన యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎల్లప్పుడు నుండునట్లు అతని కుమారునికి ఒక గోత్రము ఇచ్చెదను.

36. naa naamamunu akkaḍa un̄chuṭaku nēnu kōrukonina paṭṭaṇamaina yerooshalēmulō naa yeduṭa oka deepamu naa sēvakuḍaina daaveedunaku ellappuḍu nuṇḍunaṭlu athani kumaaruniki oka gōtramu icchedanu.

37. నేను నిన్ను అంగీకరించి నందున నీ కోరిక యంతటి చొప్పున నీవు ఏలుబడి చేయుచు ఇశ్రాయేలువారిమీద రాజవై యుందువు.

37. nēnu ninnu aṅgeekarin̄chi nanduna nee kōrika yanthaṭi choppuna neevu ēlubaḍi cheyuchu ishraayēluvaarimeeda raajavai yunduvu.

38. నేను నీకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు నీవు విని, నా మార్గముల ననుసరించి నడచుచు, నా దృష్టికి అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినట్లు నా కట్టడలను నా ఆజ్ఞలను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును శాశ్వతముగా నేను స్థిరపరచి నట్లు నిన్నును స్థిరపరచి ఇశ్రాయేలువారిని నీకు అప్ప గించెదను.

38. nēnu neeku aagnaapin̄chinadanthayu neevu vini, naa maargamula nanusarin̄chi naḍachuchu, naa drushṭiki anukoolamainadaanini jariṅgichuchu naa sēvakuḍaina daaveedu chesinaṭlu naa kaṭṭaḍalanu naa aagnalanu gaikoninayeḍala, nēnu neeku thooḍugaa uṇḍi daaveedu kuṭumbamunu shaashvathamugaa nēnu sthiraparachi naṭlu ninnunu sthiraparachi ishraayēluvaarini neeku appa gin̄chedanu.

39. వారు చేసిన క్రియలనుబట్టి నేను దావీదుసంతతివారిని బాధ పరచుదును గాని నిత్యము బాధింపను.

39. vaaru chesina kriyalanubaṭṭi nēnu daaveedusanthathivaarini baadha parachudunu gaani nityamu baadhimpanu.

40. జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము లేచి ఐగుప్తుదేశమునకు పారిపోయి ఐగుప్తు రాజైన షీషకునొద్ద చేరి సొలొమోను మరణమగు వరకు ఐగుప్తులోనే యుండెను.

40. jariginadaanini vini solomōnu yarobaamunu champachooḍagaa yarobaamu lēchi aigupthudheshamunaku paaripōyi aigupthu raajaina sheeshakunoddha cheri solomōnu maraṇamagu varaku aigupthulōnē yuṇḍenu.

41. సొలొమోను చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చియు అతడు చేసినదంతటిని గూర్చియు, అతని జ్ఞానమును గూర్చియు, సొలొమోను కార్యములను గూర్చిన గ్రంథ మందు వ్రాయబడి యున్నది.

41. solomōnu chesina yithara kaaryamulanugoorchiyu athaḍu chesinadanthaṭini goorchiyu, athani gnaanamunu goorchiyu, solomōnu kaaryamulanu goorchina grantha mandu vraayabaḍi yunnadhi.

42. సొలొమోను యెరూష లేమునందు ఇశ్రాయేలీయులందరిని ఏలిన కాలము నలువది సంవత్సరములు.

42. solomōnu yeroosha lēmunandu ishraayēleeyulandarini ēlina kaalamu naluvadhi samvatsaramulu.

43. అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిద్రించి, తన తండ్రియైన దావీదు పురమందు సమాధిచేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.

43. anthaṭa solomōnu thana pitharulathoo kooḍa nidrin̄chi, thana thaṇḍriyaina daaveedu puramandu samaadhicheyabaḍenu; tharuvaatha athani kumaaruḍaina rehabaamu athaniki maarugaa raajaayenu.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |