Kings II - 2 రాజులు 1 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. అహాబు మరణమైన తరువాత మోయాబీయులు ఇశ్రాయేలువారిమీద తిరుగబడిరి.

“అహాబు చనిపోయిన”– 1 రాజులు 22:40. “మోయాబు”– ఆదికాండము 19:37; సంఖ్యాకాండము 22:1; 2 సమూయేలు 8:2.

2. అహజ్యా షోమ్రో నులోనున్న తన మేడగది కిటికీలోనుండి క్రిందపడి రోగియైమీరు ఎక్రోను దేవతయగు బయల్జెబూబు నొద్దకు పోయిఈ వ్యాధి పోగొట్టుకొని నేను స్వస్థ పడుదునో లేదో విచారించుడని దూతలను పంపగా

“అహజ్యా”– అహాబు కొడుకు. అతడు రాజయ్యాడు. “బయల్‌జెబూబ్”– అంటే “ఈగల దేవుడు” అని అర్థం. ఫిలిష్తీయవారు (ఎక్రోను ఫిలిష్తీయ నగరం) పూజించే దేవుళ్ళలో ఒకడికి బయల్‌జెబూల్ అని పేరు ఉంది. అంటే “రాకుమారుడైన బయల్”. యూదా రచయితలు ఈ పేరును హేళన చెయ్యడం కోసం కొద్దిగా మార్చినట్టున్నారు. తరువాత కాలంలో యూదులు ఈ పేరునే సైతానుకు వాడారు. మార్కు 3:22 చూడండి.

3. యెహోవా దూత తిష్బీయుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచ్చెనునీవులేచి షోమ్రోనురాజు పంపిన దూతలను ఎదుర్కొనబోయి యిట్లనుముఇశ్రాయేలువారిలో దేవు డన్నవాడు లేడనుకొని ఎక్రోను దేవతయైన బయల్జె బూబునొద్ద మీరు విచారించబోవుచున్నారా?

“యెహోవా దూత”– ఆదికాండము 16:7 నోట్. “ఏలీయా”– 1 రాజులు 17:1. రాజు తన సేవకుల్ని పంపించాడు. దేవుడు తన సేవకుణ్ణి పంపించాడు. అబద్ధ దేవుడి దగ్గర విచారణ చెయ్యమని పంపిన అహజ్యా పాపం బహు ఘోరమైనది. ఇస్రాయేల్‌వారి దేవుడైన ఏకైక నిజ దేవునితో తనకసలు సంబంధమే వద్దనుకున్నాడు. తన ప్రజలకు తనతో తప్ప మరెవరితోనూ సంబంధం ఉండకూడదని దేవుడు ఆదేశిస్తున్నాడు (నిర్గామకాండము 20:1-6; యెహోషువ 24:15; 1 రాజులు 18:21; మత్తయి 6:24; 2 కోరింథీయులకు 6:14-18). నిజమైన దేవుడు లేడనా ప్రజలు అబద్ధ దేవుళ్ళు, విగ్రహాల దగ్గరికి పరిగెడుతున్నారు?

4. కాగా యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగానీవెక్కిన మంచము మీదనుండి దిగిరాకుండ నీవు నిశ్చయముగా మరణమవు దువు అని ఏలీయా వారితో చెప్పి వెళ్లిపోయెను.

5. తరు వాత ఆ దూతలు రాజునొద్దకు వచ్చిరి.మీరెందుకు తిరిగి వచ్చితిరని అతడు వారి నడుగగా

6. వారుఒక మనుష్యుడు మాకు ఎదురుపడిమిమ్మును పంపిన రాజునొద్దకు తిరిగిపోయి అతనికి ఈ సంగతి తెలియ జేయుడియెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాఇశ్రాయేలులో దేవుడన్నవాడు లేడనుకొని ఎక్రోను దేవతయగు బయల్జె బూబునొద్ద విచారణచేయుటకు నీవు దూతలను పంపు చున్నావే; నీవెక్కిన మంచముమీద నుండి దిగి రాకుండ నిశ్చయముగా నీవు మరణమవుదువు అని అతడు పలికెనని వారు చెప్పగా

7. మిమ్మును ఎదుర్కొనవచ్చి యీ మాట చెప్పినవాడు ఏలాటివాడని రాజు అడిగెను.

8. అందుకు వారు అతడు గొంగళి ధరించుకొని నడుమునకు తోలుదట్టి కట్టుకొనినవాడని ప్రత్యుత్తరమియ్యగాఆ మనుష్యుడు తిష్బీయుడైన ఏలీయా అని అతడు చెప్పెను.
మత్తయి 3:4, మార్కు 1:6

మత్తయి 3:4 పోల్చి చూడండి. రాజు ప్రవక్తపై తన అధికారం చెలాయించాలనుకున్నాడు. అతణ్ణి చంపాలనో లేక బలవంతంగా అతడి భవిష్యద్వాక్కును తనకు అనుకూలంగా మార్చాలనో ఉద్దేశించాడు. ఇలా చెయ్యడం ద్వారా ప్రవక్త పలికిన వాక్కులోని శక్తి నుండి తప్పించుకుందాం అనుకున్నాడు. ఇలాంటి విషయాల్లో ఇలాంటి మూఢ నమ్మకాలు ఆ రోజుల్లో సామాన్యమే.

9. వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ ఏలీయా యొద్దకు పంపెను. అతడు కొండమీద కూర్బుని యుండగా అధిపతి యెక్కి అతని సమీపమునకు పోయిదైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడనెను.

10. అందుకు ఏలీయానేను దైవజనుడనైతే అగ్ని ఆకాశమునుండి దిగివచ్చి నిన్ను నీ యేబదిమందిని దహించునుగాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెప్పగా, అగ్ని ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను.
లూకా 9:54, ప్రకటన గ్రంథం 11:5, ప్రకటన గ్రంథం 20:9

అబద్ధ దేవుళ్ళను అనుసరించే అవిశ్వాసి అయిన రాజుతో నిజ దేవుడూ, ఆయన ప్రవక్తా పెట్టుకున్న పోటీ ఇది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు తాను ఉన్నానన్న సంగతినీ తన బలప్రభావాలనూ ప్రదర్శించడం ప్రాముఖ్యం. దీన్ని మోషే, ఫరోల మధ్య జరిగిన పోటీతో పోల్చిచూడండి (నిర్గామకాండము 7:11-17; నిర్గామకాండము 12:12 నోట్స్‌). “మంటలు”– సంఖ్యాకాండము 16:35; 1 రాజులు 18:36-38; ప్రకటన గ్రంథం 11:5; ప్రకటన గ్రంథం 20:9. దేవుడు ప్రతిసారీ ఇలా మంటలద్వారా నాశనం చెయ్యడు. లూకా 9:54-55 పోల్చిచూడండి.

11. మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచ్చిదైవజనుడా,త్వరగా దిగి రమ్మని రాజు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడనెను.

12. అందుకు ఏలీయానేను దైవజనుడనైతే అగ్ని ఆకాశము నుండి దిగివచ్చి నిన్ను నీ యేబదిమందిని దహించునుగాక అని చెప్పగా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగ్ని దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను.

అహజ్యా ఈ పోటీ నుంచి విరమించుకోలేదు గనుక ఏలీయా కూడా విరమించుకోలేదు.

13. ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచ్చి ఏలీయా యెదుట మోకాళ్లూనిదైవజనుడా, దయ చేసి నా ప్రాణమును నీదాసులైన యీ యేబదిమంది ప్రాణములను నీ దృష్టికి ప్రియమైనవిగా ఉండనిమ్ము.

మూడో అధిపతికి రాజుకన్నా కాస్త తెలివి ఉంది. ఈ పోటీలో విజేత ఎవరో అతడికి తెలుసు.

14. చిత్తగించుము; ఆకాశమునుండి అగ్ని దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను ఇద్దరిని వానివాని యేబది మందితో కూడ దహించెను; అయితే నా ప్రాణము నీ దృష్టికి ప్రియ మైనదిగా ఉండనిమ్మని మనవి చేయగా

15. యెహోవా దూతవానికి భయపడక వానితోకూడ దిగిపొమ్మని ఏలీ యాకు సెలవిచ్చెను గనుక అతడు లేచి వానితోకూడ రాజునొద్దకు వచ్చెను.

16. అతడు వచ్చి రాజును చూచివిచారణచేయుటకు ఇశ్రాయేలు వారిమధ్య దేవుడన్న వాడు లేడనుకొని నీవు ఎక్రోను దేవతయగు బయల్జెబూబునొద్ద విచారణచేయుటకై దూతలను పంపితివే; నీవెక్కిన మంచముమీదనుండి దిగి రాకుండ నిశ్చయముగా నీవు మరణమవుదువు అని చెప్పెను.

అహజ్యా కనపరచిన తెలివితక్కువ మొండితనం వల్ల 102 మంది ఇస్రాయేల్ మనుషులు చచ్చిపోయారు. అయితే సందేశం మాత్రం మారలేదు.

17. ఏలీయా ద్వారా యెహోవా సెలవిచ్చిన మాటప్రకారము అతడు చనిపోయెను. అతనికి కుమారుడు లేనందున యూదా రాజైన యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలుబడిలో రెండవ సంవత్సరమందు యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.

దేవుని ప్రతి వాక్కూ నెరవేరుతుంది – 1 సమూయేలు 15:29; యెషయా 44:26; యెషయా 46:11; మత్తయి 5:18. “యెహోరాం”– అహజ్యా తమ్ముడు.

18. అహజ్యా చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చి ఇశ్రాయేలు రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడియున్నది.

“చరిత్ర గ్రంథం”– 1 రాజులు 14:19.