Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 18

1. తనకు ఐశ్వర్యమును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన... తరువాత యెహోషాపాతు అహాబుతో వియ్యమంది

1. And Iosaphat had greate riches and worshippe, and made frendshippe wt Achab.

2. కొన్ని సంవత్సరములు గతించినమీదట షోమ్రోనులో నుండు అహాబునొద్దకు పోయెను; అహాబు అతని కొరకును అతని వెంటవచ్చిన జనులకొరకును అనేక మైన గొఱ్ఱెలను పశువులను కోయించి, తనతోకూడ రామోత్గిలాదు మీదికిపోవుటకు అతని ప్రేరేపించెను.

2. And after two yeares wente he downe to Achab vnto Samaria. And Achab caused many shepe and oxe to be slayne for him and for ye people that were with him. And he counceled him to go vp vnto Ramoth in Gilead.

3. ఇశ్రాయేలు రాజైన అహాబు యూదారాజైన యెహోషాపాతును చూచినీవు నాతోకూడ రామోత్గిలాదునకు వచ్చెదవా అని అడుగగా యెహోషాపాతునేను నీవాడను, నా జనులు నీ జనులు, మేము నీతో కూడ యుధ్దమునకు వచ్చెద మని చెప్పెను.

3. And Achab the kynge of Israel sayde vnto Iosaphat the kynge of Iuda: Go with me vnto Ramoth in Gilead. He sayde vnto him: I am as thou, and my people as thy people, we wyll go with the vnto the battayll.

4. మరియు యెహోషాపాతు ఇశ్రాయేలు రాజుతోనేడు యెహోవాయొద్ద సంగతి విచారణ చేయుదము రండనగా

4. But Iosaphat sayde vnto the kynge of Israel: Axe councell (I praye the) this daye at the worde of the LORDE.

5. ఇశ్రాయేలురాజు నాలుగువందల మంది ప్రవక్తలను సమకూర్చినేను రామోత్గిలాదుమీదికి యుద్ధమునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారి నడిగెను. అందుకువారుపొమ్ము, దేవుడు రాజు చేతికి దానినప్పగించు నని చెప్పిరి.

5. And the kynge of Israel gathered the prophetes together, euen foure hundreth men, & saide vnto them: Shal we go to the battayll vnto Ramoth in Gilead, or shal I let it alone? They sayde: Go vp, God shal delyuer it into the kynges hade.

6. అయితే యెహోషాపాతుమనము అడిగి విచారణ చేయుటకై వీరు తప్ప యెహోవా ప్రవక్తలలో ఒకడైనను ఇచ్చట లేడా? అని యడుగగా

6. But Iosaphat sayde: Is there not yet one prophet of the LORDE here, yt we maye axe at him?

7. ఇశ్రాయేలు రాజుయెహోవా యొద్ద విచారణచేయుటకు ఇవ్లూ కుమా రుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచ్చట ఉన్నాడు; అయితే అతడు నన్నుగూర్చి మేలు ప్రవచింపక నిత్యము కీడునే ప్రవచించుచున్నాడు గనుక నేను వానియందు పగ గలిగియున్నాననగా యెహోషాపాతురాజు ఆలా గనవద్దనెను.

7. The kynge of Israel sayde vnto Iosaphat: There is yet one man, at whom we maye axe of ye LORDE: but I hate him, for he prophecieth me no good, but allwaye euell, namely Micheas the sonne of Iemla. Iosaphat sayde: Let not the kynge saye so.

8. అప్పుడు ఇశ్రాయేలురాజు తన పరివార ములోనున్న యొకని పిలిపించిఇవ్లూ కుమారుడైన మీకా యాను శీఘ్రముగా రప్పించుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

8. And the kynge of Israel called one of his chamberlaynes, & sayde: Brynge hither soone Micheas the sonne of Iemla.

9. ఇశ్రా యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును షోమ్రోను ఊరు గవిని ముందరి బయలునందు తమ తమ వస్త్రములను ధరించుకొని తమ తమ సింహాసనములమీద కూర్చునియుండగా ప్రవక్తలందరును వారి ముందర ప్రవ చించుచుండిరి.

9. And the kynge of Israel, and Iosaphat the kynge of Iuda, sat either of them vpon his seate, arayed in their garmentes. Euen in the place at the dore of the porte of Samaria sat they, and all ye prophetes prophecied before them.

10. అప్పుడు కెనయనా కుమారుడైన సిద్కియా యినుపకొమ్ములు చేయించుకొనివచ్చిసిరియనులు నిర్మూల మగు వరకు వీటితో వారిని నీవు పొడిచెదవని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని ప్రకటించెను.

10. And Sedechias the sonne of Cnaena had made him hornes of yron, and sayde: Thus sayeth the LORDE: With these shalt thou pu?she at the Syrians, tyll thou brynge them to naughte.

11. ప్రవక్తలందరును ఆ ప్రకారముగానే ప్రవచించుచుయెహోవా రామోత్గిలాదును రాజు చేతికి అప్పగించును, దానిమీదికిపోయి జయమొందుము అనిరి.

11. And all the prophetes prophecied likewyse, & sayde: Go vp vnto Ramoth in Gilead, and thou shalt prospere, and ye LORDE shal delyuer it in to the kynges hande.

12. మీకాయాను పిలుచుటకు పోయిన దూత అతని కనుగొనిప్రవక్తలు రాజు విషయమై యేక ముఖముగా మేలునే పలుకుచున్నారు,దయచేసి నీమాటను వారి మాటలకు అనుకూలపరచి మేలునే ప్రవ చింపుమనగా

12. And the messaunger that wente to call Micheas, spake vnto him, and sayde: Beholde, ye wordes of the prophetes are with one acorde good before the kynge: let thy worde (I praye the) be as one of theirs, and speake thou good also.

13. మీకాయాయెహోవా జీవముతోడు నా దేవుడు సెలవిచ్చునదేదో దానినే ప్రవచింతునని చెప్పెను.

13. But Micheas sayde: As truly as the LORDE lyueth, loke what my God sayeth vnto me, yt wyl I speake.

14. అతడు రాజునొద్దకు రాగా రాజు అతని చూచిమీకాయా, యుద్ధమునకు రామోత్గిలాదునకు మేము పోవుదుమా, మానుదుమా అని యడుగగా అతడుపోయి జయించుడి, వారు మీ చేతికి అప్పగింపబడుదురనెను.

14. And whan he came to the kynge, the kynge sayde vnto him: Micheas, shulde we go vnto Ramoth in Gilead to the battayll, or shulde we let it alone? He saide: Go vp, and ye shal prospere. It shal be geue you in youre handes.

15. అప్పుడు రాజుయెహోవా నామమునుబట్టి అబద్ధముకాక సత్యమే పలుకుమని నేను ఎన్ని మారులు నీచేత ఒట్టు పెట్టించుకొందునని అతనితో అనగా

15. But ye kynge sayde vnto him: I charge ye yet agayne, that thou tell me nothinge but ye trueth in the name of the LORDE.

16. అతడుకాపరిలేని గొఱ్ఱెలవలెనే ఇశ్రాయేలు వారందరును పర్వతములమీద చెదరిపోవుట చూచితిని; వీరికి యజమానుడు లేడనియు, వీరిలో ప్రతివాడు తన తన యింటికి సమాధానముగా పోవలెననియు యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడనెను.
మత్తయి 9:36, మార్కు 6:34

16. Then saide he: I sawe all Israel scatered abrode vpo the mountaynes, as the shepe yt haue no shepherde. And the LORDE sayde: Haue these no lorde? Let euery one turne home agayne in peace.

17. ఇశ్రాయేలురాజు ఇది విని యెహోషాపాతుతో ఇట్లనెనుఇతడు కీడునేగాని నా విషయమై మేలును ప్రవచింపడని నేను నీతో చెప్పలేదా అని యనగా

17. The sayde the kynge of Israel vnto Iosaphat: Dyd not I tell the, yt he wolde prophecie me no good, but euell?

18. మీకాయాయెహోవా మాట వినుడి, యెహోవా తన సింహాసనముమీద ఆసీనుడైయుండుటయు, పరమండల సైన్యమంతయు ఆయన కుడిప్రక్కను ఎడమప్రక్కను నిలువబడుటయు నేను చూచితిని.
ప్రకటన గ్రంథం 4:2-9-10, ప్రకటన గ్రంథం 5:1, ప్రకటన గ్రంథం 5:7-13, ప్రకటన గ్రంథం 6:16, ప్రకటన గ్రంథం 7:10, ప్రకటన గ్రంథం 7:15, ప్రకటన గ్రంథం 19:4, ప్రకటన గ్రంథం 21:5

18. And he sayde: Therfore heare ye the worde of the LORDE: I sawe the LORDE syt vpon his seate, and all the hoost of heauen stondinge at his righte hande & at his lefte.

19. ఇశ్రాయేలు రాజైన అహాబు రామోత్గిలాదుమీదికి పోయి పడిపోవునట్లు ఎవడు అతని ప్రేరే పించునని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ విధముగాను ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి.

19. And the LORDE sayde: Wo wyll disceaue Achab the kynge of Israel, that he maye go vp & fall at Ramoth in Gilead? And whan one sayde thus, another so,

20. అప్పుడు ఒక ఆత్మవచ్చి యెహోవాయెదుట నిలువబడినేను అతని ప్రేరేపించెదనని చెప్పగా యెహోవాదేనిచేతనని అతని నడిగెను.

20. there came forth a sprete, and stode before ye LORDE, and sayde: I wyl disceaue him. The LORDE sayde vnto him: Wherwith?

21. అందుకు ఆ యాత్మనేను బయలుదేరి అతని ప్రవక్తలందరి నోటను అబద్ధములాడు ఆత్మగా ఉందునని చెప్పగా యెహోవా నీవు అతనిని ప్రేరేపించి జయింతువు, పోయి ఆ ప్రకారముగా చేయుమని సెలవిచ్చెను.

21. He sayde: I wyll go forth, and be a false sprete in the mouth of all his prophetes. And he sayde: Thou shalt disceaue him, and shalt be able: go thy waye, and do so.

22. యెహోవా నీ ప్రవక్తలగు వీరినోట అబద్ధములాడు ఆత్మను ఉంచియున్నాడు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించి యున్నాడని చెప్పెను.

22. Beholde now, the LORDE hath geuen a false sprete in the mouth of all these thy prophetes, and the LORDE hath spoke euell agaynst the.

23. అప్పుడు కెనయనా కుమారుడైన సిద్కియా దగ్గరకు వచ్చి మీకాయాను చెంపమీద కొట్టినీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆత్మ నాయొద్దనుండి ఏ మార్గమున పోయె ననెను.

23. Then stepte forth Sedechias the sonne of Cnaena, and smote Micheas vpon the cheke, and sayde: Which waye is the sprete of ye LORDE departed fro me, to speake thorow the?

24. అందుకు మీకాయాదాగుటకై నీవు లోపలి గదిలోనికి వెళ్లు దినమున దాని తెలిసికొందువని చెప్పెను.

24. Micheas sayde: Beholde, thou shalt se it, whan thou commest in to ye ynmost chamber to hyde the.

25. అప్పుడు ఇశ్రాయేలురాజుపట్టణపు అధిపతియైన ఆమోనునొద్దకును రాజు కుమారుడైన యోవాషునొద్దకునుమీరు మీకాయాను తీసికొని పోయి వారితో రాజు మీకిచ్చిన సెలవు ఇదియే యనుడి,
హెబ్రీయులకు 11:36

25. But the kynge of Israel sayde: Take Micheas, and let him remayne wt Amon the ruler of the cite, and with Ioas the sonne of Melech,

26. నేను సురక్షితముగా తిరిగి వచ్చువరకు వీనిని చెరలోపెట్టి క్లేషాన్నపానములు ఇయ్యుడి.

26. and saye: Thus sayeth the kynge: Put this man in preson, and fede him wt bred and water of trouble, tyll I come agayne in peace.

27. అప్పుడు మీకాయా యిట్లనెనునీవు సురక్షితముగా తిరిగి వచ్చిన యెడల యెహోవా నా ద్వారా పలుకనే లేదనిచెప్పి, సమస్తజనులారా ఆల కించుడనెను.

27. Micheas saide: Yf thou commest agayne in peace, then hath not the LORDE spoken thorow me. And he sayde: Herken to all ye people.

28. అంతట ఇశ్రాయేలురాజును యూదారాజైన యెహోషాపాతును రామోత్గిలాదుమీదికి పోయిరి.

28. So the kynge of Israel, and Iosaphat ye kynge of Iuda wente vp vnto Ramoth in Gilead.

29. ఇశ్రాయేలురాజునేను మారువేషమువేసికొని యుద్ధము నకు పోవుదును, నీవు నీ వస్త్రములనే ధరించుకొనుమని యెహోషాపాతుతో చెప్పి తాను మారువేషము వేసికొనెను, తరువాత వారు యుద్ధమునకు పోయిరి.

29. And ye kynge of Israel sayde vnto Iosaphat: Chaunge thy clothes, and come to the battayll in thine araye. And ye kynge of Israel chaunged his rayment, & came in to the battayll.

30. సిరియా రాజుమీరు ఇశ్రాయేలురాజుతోనే యుద్ధము చేయుడి, అధములతోనైనను అధికులతో నైనను చేయవద్దని తనతో కూడనున్న తన రథాధిపతులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చియుండెను.

30. But the kynge of Syria had commaunded the rulers of his charettes: Ye shal fighte nether agaynst small ner greate, but onely agaynst the kynge of Israel.

31. కాగా యెహోషాపాతు కనబడుటతోనే రథాధిపతులు అతడు ఇశ్రాయేలురాజనుకొని యుద్ధము చేయుటకు అతని చుట్టుకొనిరి, గాని యెహోషాపాతు మొఱ్ఱపెట్టినందున యెహోవా అతనికి సహాయము చేసెను, దేవుడు అతని యొద్దనుండి వారు తొలగిపోవునట్లు చేసెను.

31. Now whan the rulers of the charrettes sawe Iosaphat, they thoughte: It is ye kynge of Israel, and they wete aboute to fighte agaynst him. But Iosaphat cryed, and the LORDE helped him. And God turned them from him:

32. ఎట్లనగా రథాధిపతులు అతడు ఇశ్రాయేలు రాజుకాడని తెలిసికొని అతని తరుముట మాని తిరిగిపోయిరి.

32. for whan the rulers of the charettes sawe that it was not ye kynge of Israel, they turned back from him.

33. అప్పుడు ఒకడు గురిచూడకయే తన వింటిని ఎక్కుబెట్టి, ఇశ్రాయేలురాజును అతని కవచపు బందులసందున కొట్టగా అతడునాకు గాయము తగిలినది, నీ చెయ్యి త్రిప్పి దండులోనుండి నన్ను కొనిపొమ్మని తన సారధితో అనెను.

33. But a certayne man bended his bowe harde, & shot the kynge of Israel betwene the mawe and the longes. The sayde he vnto his charet man: Turne thine hade, and cary me out of the hoost, for I am wounded.

34. ఆ దినమున యుద్ధము ప్రబలమాయెను; అయినను ఇశ్రా యేలురాజు అస్తమయమువరకు సిరియనులకెదురుగా తన రథమునందు నిలిచెను, ప్రొద్దుగ్రుంకువేళ అతడు చనిపోయెను.

34. And the battayll was sore the same daye. And the kynge of Israel stode vpon his charet agaynst the Syrians vntyll the euenynge, and dyed wha the Sonne wente downe.